facebook RSS # #

20.05.2019 22:07

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-14 13:09       aktualizacja: 2018-06-14 13:19       Wiadomości PAP
  A A A

Ministerstwo pyta. Jak można zwiększyć wartość użytkową sprawozdań finansowych?

Ministerstwo pyta. Jak można zwiększyć wartość użytkową sprawozdań finansowych?
Fot. Fotolia
Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej udostępniło ankietę dotyczącą zmian przepisów o rachunkowości.

Ankieta do 21 czerwca będzie dostępna pod adresem https://ankieta.mf.gov.pl/index.php/898772

Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytania, jakie obszary wymagają zmian, dzięki którym może zwiększyć się wartość użytkowa sprawozdań finansowych, a prowadzenie ksiąg rachunkowych zostanie zracjonalizowane.

Ankieta dotyczy m.in.: prowadzenia ksiąg rachunkowych, inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów oraz zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

W każdym z bloków tematycznych zostało przewidziane również miejsce na zgłaszanie dodatkowych uwag dotyczących zmian w przepisach o rachunkowości.

Na końcu ankiety zamieszczono pytanie otwarte, umożliwiające przedstawienie własnych propozycji zmian do innych obszarów ustawy o rachunkowości, niewskazanych w ankiecie.

Jak podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, która zamieściła komunikat w tej sprawie, Ministerstwu Finansów zależy na uzyskaniu opinii jak najszerszego grona użytkowników.

kic/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-18 07:51:11
Tomasz Wojtania: Ehh... czyli co? Taki znany przedstawiciel RIO a nie zna zasad rachunkowości i sprawozdzwczości? Nie dziwię się zatem, że dane jakie RIO przesyła do MF są nierzetelene. Wyjasniam zatem:

Zgodnie z art 40 u 1 UOFP: Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.

A zatem JSFP stosują UOR plus UOFP

Jednakże w UOR zbajduje się art 80 u 1, który stanowi iż:

Do jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, nie stosuje się przepisów rozdziałów 5, 6 i 7 ustawy.

Rozdział 5 Sprawozdania finansowe jednostki
Rozdział 6 Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej
Rozdaiał Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych

Jednostki o których mowa w art 2 u1 pkt 4 UOR to:
gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także:
a) państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe,
b) gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe.

Ankieta dotyczy sprawozdań finansowych a te jak widać nie są robione na zasadach określonych rozdziałem 5 czy 6 UOR , gdyż ów rozdział jednostek podlegających pod kontrolę RIO NIE DOTYCZY.

NIE DOTYCZY, GDYŻ TAK STANOWI ART 80 USTĘP 1 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI.

Inwentaryzacja jest unormowana przepisami rozdziału 3 UOR, jednakże to nie UOR lecz UOFP określa zasady i wzory sprawozdań finansowych.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i przepisami rozdziału 5 rozporządzenia wydanego na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z:
1) bilansu;
2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy);
3) zestawienia zmian w funduszu;
4) informacji dodatkowej.

Ankieta MF nie obejmuje JSFP, gdyż mają one odrebne standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Tzw. IPSAS.

W MF jest raport Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Myli Pan PAni Adamie podstawowe przepisy i zasady. OD lat....


 
2018-06-15 16:50:47
Adam Głębski : Ehh... czyli co? JST nie stosują ustawy o rachunkowości wogole? Wszystkie sprawy przed RKO czy GKO dot. inwentaryzacji też odbyły się na błędnej podstawie?
Ankieta jest jak najbardziej dla JST.
 
2018-06-15 09:39:09
Tomasz Wojtania: No ale przecież jak wynika z art 80u1 UOR, samorządy nie sporządzają sprawozdań finansowych z UOR lecz z UOFP.

Ankieta nie dotyczy JST.

RIO o tym nie wie???
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25