facebook RSS # #

19.05.2019 20:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-21 14:29       aktualizacja: 2018-09-21 15:39       Wiadomości PAP
  A A A

Zajrzyj do testu. Od podinspektora do specjalisty – pytania z testów wiedzy do urzędu miasta

Zajrzyj do testu. Od podinspektora do specjalisty – pytania z testów wiedzy do urzędu miasta
Fot. Fotolia
Publikujemy 11 pytań z testów wiedzy w Urzędzie m.st. Warszawy. Wśród zagadnień m.in. pytanie o przewlekłe prowadzenie postępowania

Poniżej znajdą Państwo 11 przykładowych pytań wykorzystywanych w różnych testach wiedzy, które odbyły się w ostatnim czasie w Urzędzie m.st. Warszawy. Urząd udostępnił pytania z testów z naboru na stanowiska: podinspektora ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich, głównego specjalisty ds. wsparcia procesów IT, głównego specjalisty ds. architektury i projektowania systemów informatycznych oraz podinspektora ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów.

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy test wiedzy jest drugim etapem postępowania rekrutacyjnego.

Może być testem jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru (składa się z minimum 20 pytań). Do rozmowy kwalifikacyjnej zapraszanych jest maksymalnie 10 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu wiedzy.

Jest to kolejna z cyklu publikacji, w którym pokazujemy, jakie pytania kandydatom do pracy w ratuszu zadają komisje rekrutacyjne w różnych miastach. W przyszłym tygodniu opublikujemy pytania z magistratu w Poznaniu.

Test wiedzy na stanowisko podinspektora ds. bezpośredniej obsługi mieszkańców z zakresu spraw obywatelskich w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich


 


1.         Na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie przysługuje:


a)    zażalenie do organu wyższego stopnia


b)    ponaglenie


c)    skarga do organu wyższego stopnia


d)    żadne z powyższych


2.    Organem wyższego stopnia w stosunku do organów gminy wydających rozstrzygnięcia administracyjne na podstawie ustawy o ewidencji ludności jest:


a)    Starosta


b)    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


c)    Wojewoda


d)    Samorządowe Kolegium Odwoławcze


3.    Dane z rejestru mieszkańców udostępnia:


a)     minister właściwy do spraw wewnętrznych


b)    organ gminy prowadzący ten rejestr


c)     minister właściwy do spraw cyfryzacji


 


Test wiedzy na stanowisko głównego specjalisty ds. wsparcia procesów IT w Wydziale Zarządzania Usługami w Biurze Informatyki i Przetwarzania Informacji


 


1.             Co jest głównym celem zarządzania dostępnością?


a)         monitorowanie i raportowanie dostępności usług i ich komponentów


b)         zapewnienie, aby wszystkie cele w umowie SLA zostały osiągnięte


c)         zagwarantowanie poziomów dostępności dla usług i ich komponentów


d)         zapewnienie, aby dostępność usług dorównywała lub przewyższała ustalone wymagania biznesu.


2.             Jak organizacja może ustalić efektywność procesu zarządzania poziomem usług?


a)         weryfikując kontrakty z dostawcami


b)        mierząc satysfakcję klientów


c)         definiując poziomy usług    


d)        raportując wszystkie incydenty


3.             Które z poniższych jest PRAWIDŁOWYM rozwinięciem czterech „P” projektowania usług?


a)    Planowanie (planning), produkty (products), pozycja (position), proces (processes)


b)    Planowanie (planning), perspektywa (perspective), pozycja (position), ludzie (people)


c)    Perspektywa (perspective), partnerzy (partners), problemy (problems), ludzie (people)


d)    Ludzie (people), partnerzy (partners), produkty (products), procesy (processes)


 


Test wiedzy na stanowisko główny specjalista ds. architektury i projektowania systemów informatycznych w Wydziale Projektów Miejskich w Biurze Cyfryzacji Miasta


 


1. Która z metodyk jest preferowana przy projektach administracji publicznej w Unii Europejskiej?


a) Agile


b) PMI


c) Prince2


 


2. ITIL to:


a) zestaw dobrych praktyk w zarządzaniu informatyką


b) nazwa systemu informatycznego


c) metodyka zarządzania projektami informatycznymi


 


Test wiedzy na stanowisko podinspektor ds. koordynacji realizacji i rozliczania projektów w Wydziale Projektów Międzynarodowych w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju


1.    Wysokość przyznanego Polsce wsparcia z funduszy unijnych na lata 2014-2020 wynosi ok.:


a)         82,5 mld euro


b)         80 mld zł


c)         50 mld euro


2.    Głównym dokumentem, określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa, jest:


a)         Umowa Partnerstwa


b)         Kontrakt Terytorialny


c)         dokument określający zasady krajowych i regionalnych programów operacyjnych


3.    Podstawowy Fundusz mający na celu wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej UE poprzez korygowanie dysproporcji między poszczególnymi regionami to:


a)       Fundusz Spójności


b)      Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


c)       Europejski Fundusz Społeczny


 


 kic/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25