facebook RSS # #

25.05.2019 02:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-03 14:31       aktualizacja: 2018-12-03 14:37       Wiadomości PAP
  A A A

Skarżą za smog. Mieszkaniec Rybnika chce 50 tys. zł za życie w smrodzie

Skarżą za smog. Mieszkaniec Rybnika chce 50 tys. zł za życie w smrodzie
Fot.PAP/A.Warżawa
Nie mogę wyjść z dziećmi na spacer, nie mogę uprawiać sportu na powietrzu, w domu cały czas pracuje oczyszczacz powietrza - mieszkaniec Rybnika żąda odszkodowania za zanieczyszczone powietrze w mieście.

Mieszkaniec Rybnika wniósł w 2015 r. do sądu o 50 tys. zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych z powodu zanieczyszczenia powietrza w mieście. Formalnie pozwanym w tej sprawie był Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra środowiska. Pozew w I instancji oddalono, teraz trafił on do apelacji, a po stronie mieszkańca Rybnika stanął Rzecznik Praw Obywatelskich.

W bazie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), wg. danych za lata 2012-2015, w pierwszej setce najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich pod względem PM10 znajdowało się aż 45 polskich miast, w tym m.in. Rybnik.

W uzasadnieniu pozwu skarżący mieszkaniec podnosił, że w Rybniku zamieszkuje od 12 lat i w mieście corocznie odnotowywane są znaczne przekroczenia norm jakości powietrza między innymi w zakresie stężenia pyłów PM10, PM 2,5, dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzo(a)piranu i ozonu. W skardze podkreślił, że powoduje to szereg negatywnych konsekwencji w tym ryzyko zachorowania na szereg poważnych schorzeń jak: rak płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc czy astma. Podnosił też, że zamieszkiwanie w aglomeracji "powoduje obniżenie komfortu życia i ograniczenie swobody korzystania z mieszkania jak i poruszania się wobec zaleceń władz publicznych o pozostawaniu w domu".

Zdaniem rybniczanina, taki stan rzeczy narusza jego dobra osobiste w tym: prawo do zdrowia, prawo do ochrony życia prywatnego i mieszkania, prawo do swobodnego przemieszczania się, oraz prawo do życia w czystym środowisku. Powołał się przy tym na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, którą Polska implementowała w 2001 r.

Oddalając w maju 2018 r. powództwo, Sąd Rejonowy w Rybniku przyznał, że na terenie miasta dochodzi do regularnych przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń powietrza, ale u powoda nie doszło do w związku z tym do uszkodzeniem ciała lub rozstroju zdrowia.

Jak podkreślił sąd, zadośćuczynienie nie przysługuje w wypadku samego zagrożenia naruszenia dobra jakim jest zdrowie.

Sąd wskazał też, że nie zostało naruszone prawo do swobodnego przemieszczania się, bo z Rybnika można się wyprowadzić.

Rybniczanin od wyroku postanowił się odwołać i zyskał w tej sprawie poparcie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. "Pozbawienie możliwości oddychania czystym powietrzem to naruszenie prawa do korzystania ze środowiska" - argumentuje RPO, który w piśmie z 30 listopada przekazał swoją argumentację Sądowi Okręgowemu w Gliwicach, gdzie rozpatrywana będzie apelacja.

Zdaniem Rzecznika rybniczanin w I instancji wykazał, że zanieczyszczenie powietrza w mieście przekracza znacznie akceptowalną społecznie miarę. Jak przytacza RPO, w latach 2014-2015 poziom pyłu PM10 przekroczony był w ciągu blisko 1/3 roku, a w rekordowym lutym 2015 r. dobowe normy były przekroczone codziennie przez 24 dni

"Nie sposób więc przyjąć, że sytuacja w Rybniku mieści się w ramach powszechnie akceptowalnej miary. O ile bowiem przeciętny człowiek byłby w stanie zaakceptować to, że okazjonalnie musi - wskutek zanieczyszczenia powietrza - ograniczać swoją aktywność, o tyle sytuacja, w której ingerencja w przysługujące mu dobra osobiste jest (przynajmniej w okresie jesienno-zimowym) permanentna i - co trzeba podkreślić - znaczna, przez przeciętnego człowieka zaakceptowana by nie została" - wskazuje Rzecznik.

Odwołuje się przy tym do Konstytucji RP, która w szeregu swoich przepisów odwołuje się do środowiska. "Sam fakt, że ochrona środowiska uczyniona została jedną z podstaw ustrojowych Rzeczypospolitej (art. 5 Konstytucji), dobitnie pokazuje, jak duże znaczenie przyznał jej ustrojodawca. Ochrona środowiska jest także jedną z możliwych podstaw ograniczania wolności i praw człowieka (art. 31 ust. 3 Konstytucji)" - pisze RPO.

"Wbrew stanowisku sądu rejonowego, możliwość korzystania z nieskażonego środowiska jest dobrem osobistym. Biorąc to pod uwagę, a także uwzględniając ustalony w sprawie stan faktyczny, należy wyrazić pogląd, że możemy mówić o naruszeniu przysługującego powodowi prawa do (korzystania ze) środowiska, co przejawia się w pozbawieniu go możliwości oddychania czystym powietrzem" - pisze Rzecznik.

Orzeczenie w I instancji w opisywanej sprawie zapadło pod sygnaturą akt II C 1259/15.

js/

 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-12-04 08:21:17
om: Przecież nikt temu panu niczego nie zakazuje. To jego wybór czy stosować się do zaleceń czy nie. To jego wybór, w którym mieście żyje wraz z rodziną. Przecież ta sytuacja nie pojawiła się nagle, w ciągu ostatnich lat. I wreszcie - wszelkie "normy" są rzeczą wielce względną. Kto je określa i na jakiej podstawie?
 
2018-12-04 08:16:14
zdrowy bo jeszcze bez objawów : Co za bzdury wypisuje sąd !
Moje "ramy powszechnie akceptowalnej miary" ustanowione są przez indolencję władz i bezradność organów ścigania.
Prywatnie nie akceptuję trucia obywateli ani przez rabunkową gospodarkę środowiska przez przemysł ani głupoty ludzi którzy palą czym chcą albo na co ich stać.Np moja miejscowość kilka lat temu pozyskała przyłącze do gazu ziemnego co nie oznacza że została zgazyfikowana! Na każdej ulicy jest tylko po kilka przyłączy bo decydują względy ekonomiczne.
"Szkoda" że takiej dowolności nie ma już przy kanalizacji. Można by wrócić do czasów gdy wylewano nieczystości do rynsztoka na ulicy albo kopano nieszczelne szamba!
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25