facebook RSS # #

23.07.2019 10:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-03-26 23:59       aktualizacja: 2019-03-27 14:58       Wiadomości PAP
  A A A

Stan gminy. Jak przygotować raport o stanie samorządu

Stan gminy. Jak przygotować raport o stanie samorządu
Fot. Fotolia
Stan oświaty, polityk: społecznej, kulturalnej, zdrowotnej, bezpieczeństwa i transportu - to wszystko z użyciem twardych wskaźników muszą zawrzeć włodarze w obowiązkowym od tego roku raporcie o stanie gminy. Jak to zrobić wyjaśnia ekspert Fundacji Batorego.

Sporządzanie corocznego raportu o stanie gminy to obowiązek nałożyła na samorządy nowelizacją ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28a co roku do 31 maja wójt musi przedstawić radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

W tym roku wójtowie sporządzą dokument po raz pierwszy. Raport ma charakter publiczny i musi być zaprezentowany na sesji absolutoryjnej rady gminy; w debacie nad nim mają prawo brać udział również mieszkańcy. Taka forma wysłuchania publicznego także nie miała dotąd miejsca w polskim ustawodawstwie samorządowym.

Jak wyjaśnia prawnik, ekspert Fundacji Batorego Dawid Sześciło, do głosu będą dopuszczeni mieszkańcy, których zgłoszenia zbiorą wymaganą liczbę podpisów w gminie czyli co najmniej 20 w gminie do 20 tys. mieszkańców i co najmniej pięćdziesiąt w pozostałych gminach.

Pierwsze raporty mają zostać przedstawione przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast, zarządy powiatów i województw) radom do końca maja. Jak je sporządzić - wyjaśnia dr Sześciło.

Po pierwsze ma być to raport o stanie samorządu, a nie tylko sprawozdanie z działalności. "Raport nie powinien być wyłącznie okazją do prezentacji działań zrealizowanych przez władze samorządowe w poprzednim roku. Dla mieszkańców najbardziej interesujące będzie osadzenie tych działań w kontekście ogólnej sytuacji gminy, powiatu czy województwa. Raport powinien rzetelnie i kompleksowo informować o jakości życia i poziomie rozwoju danego samorządu, wskazywać mocne strony i problemy do rozwiązania w każdej sferze, za którą samorząd danego szczebla odpowiada" - instruuje ekspert.

Po drugie - Liczby i wskaźniki mogą być tylko punktem wyjścia dla opisu działań i problemów, a także zdefiniowania priorytetów na przyszłość. "Raport nie może być wyłącznie zestawieniem +suchych+ liczb i wskaźników. Wówczas jego wartość ograniczałaby się do zebrania i przedstawienia danych, które można już dziś pozyskać z systemu statystyki publicznej, np. poprzez GUS-owski Bank Danych Lokalnych. Potrzebne jest omówienie zaprezentowanych danych i przedstawienie przez organ wykonawczy ich interpretacji (czyli tego, co z nich wynika), a także planów i zamierzeń związanych z tymi danymi. Interpretacja danych przedstawiona przez organ wykonawczy powinna być kluczowym punktem dyskusji nad raportem" - wyjaśnia dr Sześciło.

Raport powinien być też nastawiony na rezultaty. "Wśród wskaźników i danych ilościowych powinny dominować te, które informują o efektach działania samorządu dla jakości życia obywateli, tj. pokazują progres lub regres w zakresie zaspokajania ich potrzeb. Czasami jednak wartościowe i przydatne w dyskusji będą te dane, które jedynie opisują pewien obszar zadań samorządowych czy informują o kosztach jego funkcjonowania. Przykładowo: w sferze oświaty wskaźnikiem pokazującym efekty działań samorządu mogą być wyniki egzaminów maturalnych. Jednakże warto mieszkańcom i radnym pokazać także dane określające liczbę uczniów w szkołach samorządowych i prywatnych, aby dać asumpt do dyskusji na temat jakości oświaty samorządowej" - zaleca eskspert.

Raport roczny, ale perspektywa wieloletnia. "Wprawdzie ustawa ogranicza zakres raportu do opisania działań podjętych w poprzednim roku, ale większość informacji na temat stanu danego samorządu będzie służyć jako wartościowa podstawa do dyskusji tylko wtedy, gdy będzie przedstawiona w formie zestawienia wieloletniego. Dzięki temu mieszkańcy i radni otrzymają informację na temat postępu/regresu i trendów w danej dziedzinie" - tłumaczy prawnik.

Dr Sześciło zaleca też ostrożność przy porównaniach. "W niektórych obszarach wartościowe wnioski może przynieść zestawienie danych z konkretnej jednostki samorządu terytorialnego z informacjami o innych samorządach, np. o sąsiednich gminach. Przykładowo: podając informację na temat cen wody czy biletów komunikacji miejskiej, można te dane zestawić z cenami w innych samorządach o podobnej wielkości lub w sąsiednich gminach. Z tych danych nie należy jednak wyciągać pochopnych wniosków. Wyższe ceny mogą być bowiem uzasadnione, np. zwiększonymi inwestycjami, a także lepszą jakością i dostępnością danej usługi publicznej" - instruuje ekspert.

Zaleca też przedstawienie w raporcie tylko naważniejszych zagadnień. "W szczególności na poziomie gminy obszarów odpowiedzialności samorządu jest bardzo wiele. Omówienie ich wszystkich w sposób kompleksowy każdego roku może być nierealistyczne. Warto rozważyć koncentrację na najważniejszych obszarach lub co rok modyfikować obszary, które są omawiane w sposób bardziej pogłębiony" - podpowiada dr Sześciło.

Opracowanie eksperta zawiera też szereg szczegółowych propozycji tego, co i jak gminy powinny ująć w raporcie: od oświaty, przez politykę społeczną i pracę, politykę mieszkaniową, kulturalną, usługi komunalne, transport, planowanie przestrzenne, ochronę zdrowia, ochronę środowiska, bezpieczeństwo, po administrację i partycypację obywatelską.


Wczesniej podobną instrukcję publikował Związek Miast POlskich o czym pisaliśmy TUTAJ.

js/
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-04-01 07:53:21
Maciek: "ekspert" fundacji batorego? przecież to instytucja Sorosa !
 
2019-03-27 13:23:52
Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica: W ustawie o samorządzie gminnym jest zapisane: "art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, pro-
gramów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego".

Uważam, że nie powinniśmy być nadgorliwi i tworzyć dużych opracować. Co roku robiłem prezentację podsumowującą poprzedni rok budżetowy i odnosiłem się do celów zapisanych w naszej strategii. Mieszkańcy mogli podczas sesji zabierać głos i wygłaszać swoje opinie. W mojej ocenie ustawa nic u nas nie zmieni, poza tym, że treści z prezentacji przeleję na kilka kartek papieru i nazwę to "raportem".

Z moich doświadczeń związanych z udziałem w zebraniach sołeckich (co roku mam ich 40), wynika, że najlepiej skupić się na kilku najważniejszych tematach i omówić je kompleksowo. Gdy chce się omówić zbyt dużo tematów, przekaz się rozmywa i mieszkańcy niewiele z tego wynoszą.
 
2019-03-27 09:52:50
skarbnik gminy wiejskiej: czyli kolejna, ogromna robota dla skarbników gmin. Bo przecież wójt sam nie zrobi, a w gminie wiejskiej nie ma rozbudowanych wydziałów i sztabu ludzi! Już nie wystarczy półroczna informacja i rocznie sprawozdanie OPISOWE, tylko kolejna "papierologia", której wyżej nikt nie przeczyta. Zaprawdę zbliża się czas, kiedy skarbników w gminie wiejskiej będą brać z łapanki..
 
2019-03-27 08:30:13
mireko66: Szkoda, że nikt nie zastanowił się nad scaleniem z raportem art. 11 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe, który pozostaje:

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach:
1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego;
2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Druga sprawa dotyczy pkt 2. Kurator nie ma obowiązku informowania JST o sprawowanym nadzorze, więc skąd JST ma czerpać informacje w tej sprawie? Wystosować prośbę do kuratora, czy też zwrócić się do dyrektorów szkół? A może zastosować metodę Lejzorka Rojtszwańca?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25