facebook RSS # #

16.07.2019 20:59

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-09 12:39       aktualizacja: 2019-04-09 13:22       Wiadomości PAP
  A A A

Starosta bez podatku. MF: nie planujemy zmian w rozdysponowaniu podatku leśnego

Starosta bez podatku. MF: nie planujemy zmian w rozdysponowaniu podatku leśnego
Fot. PAP/D.Delmanowicz
Resort finansów nie planuje rozdysponowania środków z podatku leśnego do powiatów - wynika z informacji resortu finansów.

Wiceminister finansów Filip Świtała wyjaśnił, w odpowiedzi na poselską interpelację, że nie są planowane obecnie prace legislacyjne związane ze zmianą rozdysponowania środków z podatku leśnego w zakresie przekazania ich także powiatom. 

Poseł Sławomir Hajos zwrócił uwagę, że obecnie podatek leśny zasila budżety poszczególnych gmin. Zwrócił jednocześnie uwagę, że w myśl art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, ze zm.), nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje starosta w ramach zadań z zakresu administracji rządowej jak i zadań własnych jako organu samorządowego.

Parlamentarzysta wskazał, że w powiatach o znacznym obszarze lasów niepaństwowych m.in. w części województwa małopolskiego, koszty ponoszone przez starostwa na realizację tych zadań są znaczne. „Naturalnym więc wydaje się postulat samorządów powiatowych, aby beneficjentem tego podatku nie były tylko gminy, ale aby część podatku leśnego wpływała także do budżetu powiatów chociażby z tego powodu, że kompetencje gmin w zakresie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa są niewielkie i niewspółmierne do zadań, które realizuje powiat. Fakt ten rodzi duże wątpliwości i niezadowolenie w samorządach powiatowych, które i tak nie są wystarczająco - w sensie ogólnym – dofinansowywane” – podkreślił poseł.
 
W odpowiedzi wiceminister finansów zwrócił uwagę, że wszelkie zmiany finansowania jednostek samorządu terytorialnego, w tym w zakresie źródeł dochodów, powinny być konsekwencją zmian zakresu zadań tych jednostek. „Ewentualne zmiany w źródłach dochodów jednostek samorządu terytorialnego powinny być zatem rozważane jako następstwo zmiany zakresu zadań realizowanych przez te jednostki” – wskazał wiceszef MF. 

Przypomniał też, że każda JST wykonująca zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie tych zadań zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Wiceminister poinformował, że w ustawie budżetowej na 2019 r. na zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano wydatki w kwocie 390 tys. zł. W ramach tych wydatków finansowane będą koszty realizacji przez samorządy powiatowe zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o lasach, w tym koszty zagospodarowania i ochrony związanej z odnowieniem lub przebudową drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, pożarów i innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażającymi trwałości lasów, zadań dotyczących przekwalifikowania z urzędu zalesionego gruntu na leśny przy wsparciu ze środków PROW 2007-2013, a także koszty całkowitego lub częściowego zalesiania gruntów prywatnych (dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych). 

Świtała dodał, że w 2019 r. środki na realizację ww. zadań przez powiaty zostały zaplanowane w siedmiu województwach, które zgłosiły potrzeby w tym zakresie w materiałach planistycznych na ten rok, tj. w województwach: małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim. 


mp/

 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-04-11 18:32:16
urzędnik leśny: starosta ma obowiązek i wydatek, gmina podatek. Jak w kabarecie...
 
2019-04-10 10:07:37
mimi: Starostwa Powiatowe to chory twór, który praktycznie niczemu nie służy - dostaje kasę i ją rozdysponowuje, praktycznie nie ma własnych dochodów tylko żeruje jak nowotwór na innych zjadając sporą część kasy po drodze. To twór, który powstał tylko po to, żeby zatrudnić onegdaj swoich kolesi. Teraz nie da się tego odkręcić, bo trzeba wypłacić odprawy itp. Przynajmniej powinno się wybierać Starostę w wyborach bezpośrednich jak wójta, a nie po pijackich układach.
 
2019-04-09 14:48:28
Fan: Dlaczego tylko leśny, idźmy dalej jeszcze rolny można skubnąć. Kolejne ograbianie gmin. Powiaty to zbędny, bardzo kosztowny byt.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25