facebook RSS # #

19.02.2020 11:43

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-09-11 16:11       aktualizacja: 2019-09-11 16:15       Wiadomości PAP
  A A A

Inicjatywa Bielska. „Zagrożony jest byt niektórych małych i średnich miast”

Inicjatywa Bielska. „Zagrożony jest byt niektórych małych i średnich miast”
Fot. UM Bielsk Podlaski
Utworzenie międzygminnych ośrodków planowania przestrzennego – to jeden z postulatów tzw. Inicjatywy Bielskiej 2019.

6 września w Bielsku Podlaskim odbyło się XII Podlaskie Forum Urbanistów, które zorganizowano z inicjatywy burmistrza tego miasta, Jarosława Borowskiego, białostockiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i Fundacji Przyszłość Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga. Tematem przewodnim spotkania było „Planowanie przestrzenne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego miast powiatowych i powiatów”.

Wzięli w nim udział liczni przedstawiciele świata nauki, samorządowcy i reprezentanci władz wojewódzkich oraz przedsiębiorcy z całego woj. podlaskiego, a także goście branżowi: architekci, projektanci i urbaniści.

Forum podzielone było na trzy sesje: „Problemy rozwojowe małych i średnich miast”, „Gospodarka przestrzenna – narzędzie rozwoju miasta” oraz „Fundusze europejskie jako wsparcie rozwoju miast i powiatów”.

Na zakończenie forum jego uczestnicy zapoznali się z treścią powstałego specjalnie na tę okazję dokumentu – „Inicjatywy Bielskiej 2019”, której treść w całości zamieszczamy poniżej:

„Uczestnicy i organizatorzy XII Podlaskiego Forum Urbanistów w Bielsku Podlaskim są świadomi narastającego kryzysu gospodarki przestrzennej i jego nieodwracalnych skutków dla przestrzeni i krajobrazu, generującego straty społeczne i gospodarcze, liczone już w dziesiątkach miliardów złotych rocznie.

Jednocześnie uczestnicy i organizatorzy Forum dostrzegają fakt istnienia w Polsce obszarów peryferyjnych, których przyszłość jest poważnie zagrożona z powodu głównie depopulacji, niekorzystnych zmian struktury wieku ludności, wypłukiwania funkcji społeczno-gospodarczych, niedoinwestowania oraz obniżania się poziomu dochodów. Szczególnie zagrożone są regiony położone z dala od największych aglomeracji, w tym znaczne części Podlasia. Zagrożony jest byt niektórych małych i średnich miast.

Dlatego też, poprzez niniejszy dokument INICJATYWĘ BIELSKĄ zwracamy uwagę sfer decyzyjnych, biznesowych i opinii publicznej na coraz bardziej nabrzmiewające problemy związane z zapewnieniem ładu przestrzennego oraz potrzebę bardziej spójnego i racjonalnego rozwoju Polski. Proponujemy rozpoczęcie dyskusji na temat zasad i kierunkowych działań, które mogą przełamać niekorzystne tendencje rozwojowe.

Zgromadzona na XII Podlaskim Forum Urbanistów reprezentacja szerokich kręgów obywatelskich, zrzeszająca przedstawicieli administracji samorządowej, liderów sektorów publicznego i prywatnego, działaczy lokalnych wspólnot oraz profesjonalistów z wielu dziedzin nauki i życia społeczno-gospodarczego przyjmuje następujące stanowiska:

1. ZGADZAMY SIĘ ze stwierdzeniem, że rozwiązania z zakresu planowania przestrzennego, zarówno w wymiarze lokalnym jak i regionalnym, same w sobie nie rozstrzygną problemów społecznych i ekonomicznych, jednakże żywotność ekonomiczna, stabilizacja społeczna ani zdrowe środowisko naturalne nie mogą obejść się bez spójnych, efektywnych i wspomagających je ram przestrzennych.

Zgadzamy się też ze stwierdzeniem, że paradygmat metropolitalny, związany z postawieniem na rozwój oparty na nielicznej grupie najlepiej rozwiniętych i atrakcyjnych ośrodków, nie jest obecnie ani jedyną, ani najlepszą drogą do długookresowej modernizacji kraju; dla zapewnienia oczekiwanego przez społeczności lokalne rozwoju należy wykorzystać korzystne cechy polskiej sieci osadniczej, w tym jej policentryczność oraz zapewnić warunki dla rozwoju wszystkich miast i regionów, zgodnie z ich potencjałem demograficznym.

2. POSTULUJEMY restrukturyzację prawa planowania przestrzennego i polityki społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem następujących propozycji:

1) planowanie przestrzenne (tworzenie projektów aktów prawa miejscowego, dokumentów planistycznych jako twórczych opracowań, analiz, baz danych, raportów) powinno być prowadzone przez publiczne profesjonalne i uprawnione do tego jednostki planistyczne jako instytucje interesu publicznego, objęte ochroną ich niezależności, przy równoczesnym zapewnieniu jak najwyższych standardów opracowań urbanistycznych,

2) należy dążyć do ustanowienia priorytetu planowania funkcjonalnego, zintegrowanego z inwestycjami publicznymi i komercyjnymi, polegającego na obejmowaniu strategiami rozwoju i aktami prawa miejscowego spójnych całości, tj. obszarów i regionów opartych na wzajemnych powiązaniach środowiskowych, społeczno-kulturalnych i gospodarczych, mających wspólne problemy, ale też potencjały i cele rozwojowe,

3) w powyższym kontekście zasadne jest utworzenie międzygminnych ośrodków planowania przestrzennego, obejmujących miasta powiatowe i powiązane z nimi gminy miejsko-wiejskie i wiejskie; w szczególności zasada ta dotyczyć powinna miast średnich i dużych z ich funkcjonalnym otoczeniem, w tym strefą dojazdów do pracy i obsługi ludności,

4) wyrównanie poziomu życia i szans rozwojowych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz obszarów zagrożonych marginalizacją powinno nastąpić poprzez podjęcie wobec tych miast i obszarów zindywidualizowanej, opartej na ich specyficznych potencjałach, polityki rozwoju, w tym interwencji publicznej,

5) nadrzędnym celem powinno być przywrócenie stabilizującej oraz prorozwojowej lokalnie i regionalnie roli tych ośrodków, które utraciły lub tracą swój potencjał społeczno-gospodarczy i pełnione funkcje w systemie osadniczym kraju,

6) konieczne jest wsparcie funkcji miast w celu aktywizacji ich zasobów i potencjałów, mogących skutecznie przeciwstawić się procesom polaryzacyjnym, jak też aktywizować lokalne społeczności i rynki ekonomiczne.

3. WYRAŻAMY pogląd, że konieczne jest odzyskanie rzeczywistej kontroli publicznej i decydowania w sprawach planowania przestrzennego lokalnego i regionalnego.

4. OPOWIADAMY SIĘ za zrównoważonym, racjonalnym i spójnym rozwojem Polski, uwzględniającym różnorodne potrzeby społeczne, gospodarcze i przyrodnicze, zapobiegającym narastaniu zróżnicowań międzyregionalnych oraz degradacji wielu części kraju.

5. PROPONUJEMY, aby Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski wraz ze Starostą Bielskim podjęli działania w celu realizacji postulatu określonego w punkcie 2.3 Inicjatywy Bielskiej. Zachęcamy, tym samym, samorządy w regionie i w kraju do wspierania i kontynuowania podjętej inicjatywy”.

jmk/

Na podstawie: UM Bielsk Podlaski
TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-09-12 12:19:31
Właściciel nieruchomości: ... planowanie przestrzenne powinno być prowadzone przez publiczne profesjonalne i uprawnione do tego jednostki planistyczne..
Czyli jak rozumiem Planować mogą tylko profesjonaliści. Nie wiem czy to dobrze. Czynnik społeczny jest tu bardzo istotny. Bo to dla ludzi, przy ich udziale powinno się tworzyć zabudowę przestrzeni.
... odzyskanie rzeczywistej kontroli publicznej i decydowania w sprawach planowania przestrzennego. Nie wiem czy to dobrze aby Biura przejęły "władztwo planistyczne". Gdzieś tutaj zatraca się czynnik ludzki. A planowanie zabudowy to "ich" nieruchomości. Zachowanie "ładu przestrzennego" tak ale nie "władztwo"

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25