facebook RSS # #

27.01.2020 13:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-28 14:03       aktualizacja: 2019-11-29 13:03       Wiadomości PAP
  A A A

VAT na targu

VAT na targu
Fot. PAP/W.Pacewicz
Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT od wydatków na budowę targowiska – wynika z orzeczenia WSA w Rzeszowie. Sąd uchylił niekorzystną dla gminy interpretację dyrektora KIS w tym zakresie.

Sprawa dotyczy interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora KIS na prośbę jednej z podkarpackich gmin. Samorząd chciał się dowiedzieć, czy w związku z ponoszonymi wydatkami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi związanymi z budową i utrzymaniem targowiska przysługuje mu prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego mając na uwadze, że pobierana jest na targowisku również opłata targowa.

Gmina uznała, że prawo takie jej przysługuje, ponieważ targowisko wykorzystuje wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu uzyskuje większe wpływy do budżetu z tytułu dokonywanych czynności, a pobierania opłaty targowej nie można traktować w kategoriach realizacji celów innych niż prowadzenie działalności gospodarczej.

W wydanej interpretacji dyrektor KIS uznał stanowisko gminy za nieprawidłowe. W jego ocenie samorządowi nie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne oraz wydatki bieżące związane z targowiskiem. Jest ono bowiem związane z prowadzeniem przez gminę tak działalności gospodarczej, jak i realizacją celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT - realizacji zadań własnych).

Jako czynności związane z działalnością gospodarczą dyrektor KIS wskazał dzierżawę gruntu pod pawilony handlowe, najem pawilonów handlowych, rezerwację stoisk handlowych, odpłatność za korzystanie z miejsc parkingowych, a za inne czynności uznał realizację zadania własnego związanego z budową i utrzymaniem targowiska oraz związane z pobieraniem opłaty targowej.

Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT

Sprawa trafia ostatecznie do WSA w Rzeszowie, który w wyroku z 21 listopada 2019 r. uznał stanowisko dyrektora KIS jako błędne.

Zdaniem sądu udzielając odpowiedzi na sformułowane przez gminę pytanie organ powinien rozstrzygnąć, czy w okolicznościach takich, jak opisane we wniosku, budowa i utrzymanie targowiska, a w szczególności pobieranie opłaty targowej, mają wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, tj. czy przysługuje ono gminie w pełnym zakresie w związku z wydatkami związanymi bezpośrednio z budową i utrzymaniem targowiska (art. 86 ust. 1 ustawy VAT), czy też powinna ona rozliczać podatek VAT przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w przepisach art. 86 ust. 2a ustawy VAT. 

W ocenie sądu w opisanym we wniosku stanie faktycznym gminie prawo takie będzie przysługiwać w pełnym zakresie. Zdaniem WSA to, "że budowa i utrzymanie targowiska należy do zadań własnych każdej gminy nie oznacza, że wywiązując się z realizacji zadania własnego jednostka samorządu terytorialnego działa wyłącznie w ramach realizacji zadań publicznych jako organ władzy". 

Według sądu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej (społeczności lokalnej) może być realizowane także w ramach działalności gospodarczej (por. uchwałę Sądu Najwyższego z 24 lipca 2013 r. III CZP 43/13) i nierzadko się zdarza, że właśnie w takiej formie to następuje. 

Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie WSA wskazał, że wyrażany jest w nim pogląd, że nawet jeżeli prowadzenie targowiska jest czynnością, która zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym służy do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności i należy do zadań własnych gminy, to – biorąc pod uwagę art. 15 ust. 6 ustawy VAT - sposób realizacji tego zadania może wiązać się z podejmowaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. 

„Skoro bowiem zaspakajanie przez gminę potrzeb lokalnej społeczności w tym względzie opiera się o zawarte umowy cywilnoprawne, gmina jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT, a działalność gospodarcza na gruncie ustawy VAT nie musi być prowadzona w celu osiągnięcia zysku (por. m.in. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z: 31 marca 2016 r. I FSK 1736/14, 20 kwietnia 2016 r. I FSK 2032/14, 22 grudnia 2016 r. I FSK 1370/15 i I FSK 1437/15, 29 sierpnia 2017 r., I FSK 1148/15, 8 listopada 2017 r. I FSK 1737/15, 30 stycznia 2018 r. I FSK 110/16 i I FSK 349/16, 21 kwietnia 2016 r. I FSK 1902/14, 8 lutego 2018 r. I FSK 391/16; opublikowane na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl)” – podkreślono w uzasadnieniu.

WSA zwrócił też uwagę, że targowisko było wykorzystywane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a realizowanie przez gminę, za pośrednictwem swojej jednostki budżetowej, czynności następowały w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT, na postawie zawieranych umów cywilnoprawnych.

Gmina w tym obszarze swej działalności samorządowej występowała w roli przedsiębiorcy i podatnika podatku VAT. „W prowadzeniu targowiska w sposób opisany we wniosku interpretacyjnym trudno zatem doszukać się elementu władczego (imperium gminy) lub opisu wskazującego na wykorzystanie targowiska także do celów innych niż działalność gospodarcza” – ocenił sąd.

Opłata targowa a VAT 

WSA zauważył ponadto, że pobieranie opłaty targowej nie świadczy o wykorzystywaniu targowiska na inny cel niż prowadzona działalność gospodarcza. Według sądu „jest ona należna z mocy samego prawa i powiązana z dokonywaniem czynności sprzedaży - bez względu na miejsce tej sprzedaży, a nie z faktem pobierania wynagrodzenia (czynszu czy innego rodzaju ekwiwalentnej z cywilnoprawnego punktu widzenia opłaty) za ww. czynności najmu, dzierżawy, rezerwacji czy udostępnienia miejsca parkingowego”. 

Dlatego, w ocenie sądu nie ma podstaw do przyjęcia, że targowisko, jako miejsce czy urządzenie, jest wykorzystywane do poboru opłaty. Zdaniem sędziów byłaby ona należna także i bez istnienia takiego obiektu na terenie gminy, gdyby tylko w danym miejscu dokonywano sprzedaży.

„Pobieranie opłaty targowej nie jest następstwem realizacji inwestycji w postaci budowy targowiska, a istnienie targowiska bez dokonywania na nim sprzedaży nie uprawnia do pobierania opłaty targowej od kogokolwiek. […] Opłata targowa w żadnym razie nie jest należnością za korzystanie z targowiska, ale za samą sprzedaż” – napisano w uzasadnieniu wyroku.

Zdaniem WSA powyższe argumenty świadczą o tym, że w opisanym we wniosku stanie faktycznym gminie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy VAT, z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące, które są bezpośrednio związane z prowadzoną przy wykorzystaniu targowiska działalnością gospodarczą.

Uchylając zaskarżoną interpretację WSA w Rzeszowie nakazał, aby ponownie rozpoznając wniosek organ interpretacyjny uwzględnił wskazania zawarte w uzasadnieniu wyroku, w tym ocenę przedstawionego przez gminę stanu faktycznego.


mp/

TAGI: FINANSE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-12-02 21:13:45
Tomasz Wojtania: Zgodnie z art 60 UOFP opłata targowa to należność publicznoprawna niepodatkowa ...Z MOCY PRAWA.

Orzecznictwo naszego TK nie raz zajmowało się opłatami jako daninami publicznoprawnymi niepodatkowymi. I sprawa ta od lat jest uregulowana i w orzecznictwie TK i w art 60 UOFP.

Sęk w tym, że opłaty publicznoprawne niepodatkowe to dochody gmin a skoro tak to interpretacje KAS wydane z naruszeniem art 14j OP są nieważne z mocy prawa.

Bo to nie KAS lecz wójt, burmistrz prezydent jest organem właściwym do wydania interpretacji ws. opłat publicznoprawnych niepodatkowych stanowiących dochody budżetu JST.

Obie strony się zatem mylą.

Jednakże skutek jest taki, że nie opodatkowuje się VAT danin niepodatkowych i nie odlicza od nich VAT.

To co się dziele z samorządowym VAT to totalna niekompetencja KAS i oczywiste naruszanie orzecznictwa TK i art 60 pkt 7 UOFP.

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25