facebook RSS # #

26.01.2020 10:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2020-01-02 10:14       aktualizacja: 2020-01-03 13:27       WIEM JAK W BANKU
  A A A

Regulamin. Konkurs PAP „Wiem jak w banku”

Regulamin. Konkurs PAP „Wiem jak w banku”
Fot. Fotolia
Regulamin konkursu „Wiem jak w banku”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem konkursu „Wiem jak w banku” (zwanego dalej „Konkursem”) jest zachęcenie uczniów oraz dorosłych pracujących z dziećmi (nauczycieli, animatorów i innych) do poszerzenia wiedzy na temat roli i zadań Narodowego Banku Polskiego.

2. Przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające rolę i zadania Narodowego Banku Polskiego.

3. Organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Prasowa SA z siedzibą przy ul. Brackiej 6/8,
00-502 w Warszawie (dalej: „Organizator”).

4. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Wiem jak w banku” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polskich.

II. UCZESTNICY I FORMA PRAC KONKURSOWYCH

1. Uczestnikami Konkursu mogą być:
- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
- uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
- dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, wychowawcy, animatorzy itp.

2. Konkurs przebiega w trzech kategoriach:
- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
- uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
- dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, wychowawcy, animatorzy itp.

3. W przypadku kategorii dla uczniów prace konkursowe mogą mieć formę pisemną, filmu (nie dłuższy niż 10 minut), audycji, prezentacji, gry terenowej, gry planszowej, aplikacji, plakatu, wystawy informacyjnej w szkolnej gablocie.

4. W przypadku kategorii dla dorosłych prace konkursowe powinny mieć formę umożliwiającą jej  wykorzystanie w czasie zajęć z dziećmi i młodzieżą, np. scenariusz lekcji, autorskie materiały dydaktyczne.

5. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne i grupowe.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich rodzin - w szczególności wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia - oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.
 
III. ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe będą przyjmowane od 2 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. (w przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 8 maja do północy).

2. Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres samorzad@pap.pl lub drogą pocztową na adres: Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs. Wiem jak w banku”.

3. Do prac zgłaszanych do Konkursu należy dołączyć podpisane przez zgłaszającego oświadczenie o udzieleniu praw, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu - materiały przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględniane w ocenie prac konkursowych. W przypadku zgłoszenia pracy osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy autora pracy.

4. Przesłanie materiałów przez uprawnioną osobę wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jest równoznaczne z formalnym zgłoszeniem do Konkursu, z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na umieszczenie imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z Konkursem.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji prac konkursowych, jeśli jego zdaniem naruszają prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego bądź dobre obyczaje.

6. Organizator nie odsyła żadnych materiałów przesyłanych w związku z Konkursem.

IV. OCENA PRAC I NAGRODY

1. Laureatów Konkursu wybierze pięcioosobowe jury złożone z dziennikarzy PAP, przedstawiciela NBP, eksperta ds. ekonomicznych i dydaktyka.

2. W ocenie prac konkursowych jury będzie uwzględniać między innymi dobór tematyki, sposób ujęcia tematu, poprawność faktograficzną. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.

3. Jury wybierze po trzy najlepsze prace w każdej z kategorii.

4. Między laureatów jury rozdzieli nagrody pieniężne w łącznej kwocie 10 200 zł w następujący sposób:
- w kategorii dla uczniów szkół podstawowych:
I miejsce - 1 000 zł, II miejsce - 750 zł, III miejsce - 500 zł.
- w kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:
I miejsce - 1500 zł, II miejsce – 1200 zł, III miejsce – 750 zł.
- w kategorii dla dorosłych:
I miejsce – 2000 zł, II miejsce – 1500 zł, III miejsce – 1000 zł.

5. W przypadku gdy nagrodzona zostanie praca grupowa, nagroda podzielona zostanie w częściach równych pomiędzy autorów pracy.

6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru prac, które zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatora.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 12 maja 2020 r.

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.samorzad.pap.pl

3. W przypadku rezygnacji przez Laureata z nagrody lub utraty przez Laureata prawa do nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego uczestnika Konkursu.

VI. DANE OSOBOWE

1. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez zgłaszającego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w tym: (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek, adres e-mail, dane osobowe podane w pracy konkursowej). Dane osobowe będą przetwarzane przez Polską Agencję Prasową S.A.:
1.1. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej: „RODO”) w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców Konkursu, zebrania opinii od uczestników o przeprowadzonym Konkursie, wysyłania informacji związanych z Konkursem – przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu;
1.2. - w zakresie ochrony praw własności intelektualnej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony interes Organizatora zapewnienia możliwości udowodnienia swoich uprawnień do korzystania z praw na dobrach niematerialnych – przez czas niezbędny, nie dłuższy niż czas trwania tych praw.

2. Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe uczestnictwo zgłaszającego w Konkursie.

3. Administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8.

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach określonych w RODO.

5. Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym na rzecz PAP S.A. usługi prawne oraz informatyczne.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.samorzad.pap.pl

2. Przesyłając zgłoszenie na adres Organizatora, uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz zgadza się na wykorzystywanie przesłanej przez niego pracy konkursowej do określonych celów informacyjnych i promocyjnych Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, zmiany formuły Konkursu, a także prawo do odwołania lub przerwania Konkursu bez podania przyczyny. Nośnik pracy konkursowej nie podlega zwrotowi niezależnie od wyników Konkursu.

4. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Organizatora.
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25