facebook RSS # #

29.04.2017 05:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 

Gorące tematy:

Zapraszamy Państwa do forum Czytelników.
Głos zabrać można na forum ogólnym, które dostępne jest poniżej oraz na forach tematycznych, które wyszczególnione są po lewej stronie. Można do nich wejść, klikając w odpowiedni guzik.
Pisząc komentarz, nie trzeba się logować, konieczne jest natomiast przepisanie kodu z obrazka. Do forów przypisywane są też komentarze spod artykułów w Serwisie Samorządowym.
Zachęcamy do zabierania głosu!

FORUM OŚWIATOWE

Zabierz głos

 
2017-04-13

Jan:

OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA PROCESU PROJEkTOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz. 60) w artykule 1 określa terminy wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Art. 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z wyjątkiem: 1) art. 18 ust. 4, art. 47 ust. 3 pkt 2 oraz rozdziału 6, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 2) art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c, d i g oraz pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2018 r. Zarówno artykuł 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz. 59) – traktujący o arkuszu organizacji szkoły i przedszkola, jak i art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz. 59) – stanowiący delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli wejdą w życie z dniem 1 września 2017 roku. Zatem art. 110 i art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz. 59) nie obowiązują do 31 sierpnia 2017 roku. Art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz. 59) Art. 110. 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. 2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli. 3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i przedszkola, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Art.111 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz. 59) Art. 111. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych przedszkoli, uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań szkół i przedszkoli, w tym: 1) elementy tworzące nazwę szkoły i przedszkola; 2) tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu; 3) warunki i sposób używania nazwy szkoły i przedszkola, w tym szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół i szkoły wchodzącej w skład ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty, na pieczęciach, tablicy urzędowej i sztandarze; 4) zasady tworzenia i używania nazwy szkoły podstawowej filialnej; 5) warunki i tryb tworzenia zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych w statucie; 6) liczbę uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej ogólnodostępnej, w oddziale szkoły specjalnej, oddziale szkoły integracyjnej, oddziale specjalnym i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej oraz liczbę uczniów pod opieką nauczyciela wychowawcy w świetlicy; 7) czas trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych; 8) formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz organizację zajęć w oddziałach; 9) szczegółowe warunki i tryb tworzenia klas łączonych oraz szczegółowe warunki organizacji nauczania w tych klasach, z uwzględnieniem danego etapu edukacyjnego, obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych oddzielnie oraz organizacji nauczania części zajęć edukacyjnych w klasach łączonych; 10) warunki tworzenia w szkole podstawowej oddziału przysposabiającego do pracy; 11) zadania internatu, organizację pracy w internacie ze szczególnym uwzględnieniem form organizacyjnych pracy z wychowankami, liczbę uczniów w grupie wychowawczej, tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie z jedną grupą wychowawczą; 12) szczegółową organizację pracy przedszkola, w tym w szczególności organizację oddziału i liczbę uczniów w oddziale; 13) zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji szkoły i przedszkola oraz terminy jego opracowywania, opiniowania i zatwierdzania, mając na uwadze liczbę pracowników szkoły i przedszkola, liczbę oddziałów poszczególnych klas, liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, tygodniowy wymiar godzin zajęć obowiązkowych w poszczególnych oddziałach oraz tygodniowy wymiar godzin zajęć dodatkowych; 14) sposób organizowania kształcenia w szkołach dla dorosłych w formach, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 15. Na podstawie art.. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz. 59) mister edukacji narodowej będzie mógł wydać ( nie wcześniej niż 1 września 2017 roku) rozporządzenie wykonawcze , którego projekt zamieszczono na stronie internetowej MEN. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Zgodnie z § 23 wejdzie ono w życie z dniem 1 września 2017 roku. Przepis art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) stanowi, że „Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.” Przepis ten wszedł w życie z dniem 26 stycznia 2017 r. (art. 369 pkt 2 ww. ustawy). Art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz. 60). Art. 307. 1. Wszelkie czynności podjęte przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, pozostają w mocy. 2. Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 307ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe -czynności podejmowane na rok szkolny 207/2018 dotyczące m. innymi np. arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018 są podejmowane zgodnie z przepisami ustaw: ustawy – Prawo oświatowe, ustawy – zmienianej w art. 4 – czyli ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) oraz ustawy zmienianej w art. 15 – czyli ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Zatem do czynności związanych z arkuszem organizacyjnym mogą mieć zastosowanie przepisy: a) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, b) przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy c) obowiązujące przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku Prawo oświatowe. Przepis cyt. art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz. 60) umożliwia podjęcie działań jeszcze w bieżącym roku szkolnym dotyczących roku szkolnego 2017/2018 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku Prawo oświatowe - ale tylko o te obowiązujące. Skoro art. 110 i 111ustawy Prawo oświatowe wejdą w życie z dniem 1 września 2107 roku – to oznacza, że nie stanowią dziś prawa powszechnie obowiązującego. Z związku z powyższym - objaśnienie dotyczące podejmowania działań w oparciu o nowe przepisy oświatowe wskazane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wyjaśniające, że obowiązujące przepisy przejściowe umożliwiają podjęcie jeszcze w bieżącym roku szkolnym działań dotyczących roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat szkolnych w oparciu o nowe przepisy oświatowe należy uznać za co najmniej wątpliwe. PROJKETOWANIE ARKUSZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zatem w oparciu o jakie przepisy projektować arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2017/2018 ? Odpowiedź brzmi - w oparciu o przepisy obowiązujące – czyli przepisy ustawy Prawo oświatowe ( nie stosując art. 110 i 111, które zaczną obowiązywać od 1 września 2017 roku), przepisy ustawy o systemie oświaty, przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zmianami) oraz inne przepisy wykonawcze. Zatem arkusz organizacji szkoły dyrektor powinien przygotować do dnia 30 kwietnia 2017 a organ prowadzący powinien go zatwierdzić do 30 maja 2017 roku ( podstawa prawna: załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) . Projekt arkusza organizacyjnego zaopiniowany przez radę pedagogiczną (art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) dyrektor szkoły/placówki w terminie do 30 kwietnia poprzedzający rok szkolny przedkłada organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia. Organ prowadzący szkołę zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 30 maja danego roku. Wraz z projektem arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły/placówki przedkłada także organowi prowadzącemu wymagane załączniki, w tym także opinię rady pedagogicznej (opinia winna zwierać wpisany numer i data uchwały rady pedagogicznej w sprawie przydziału zajęć). Zgodnie z brzmieniem art.31. ust.1 pkt 10b ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy. Zmianę dot. opiniowania arkuszy przez kuratora oświaty wprowadziła ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1010). Art., 1 pkt 30) ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1010). w art. 31 w ust. 1: b) po pkt 10a dodaje się pkt 10b w brzmieniu: „10b) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;”; Opiniowanie arkusza przez kuratora oświaty nie dotyczy jednak arkuszy na rok szkolny 2016/2017, natomiast dotyczy arkuszy na kolejny rok szkolny.( art. 17 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1010). Art. 17. Przepisu art. 31 ust. 1 pkt 10b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się do arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2016/2017. Czyli projekty arkuszy na rok szkolny 2017/2018 będą podlegać opinii właściwego kuratora oświaty. Co zatem z opinią związków zawodowych. Zgodnie 110 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe - arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli. Ponieważ art. 110 ustawy Prawo oświatowe wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 roku – należy uznać, że na etapie projektowania arkusza na rok szkolny 2017/2017 ( do 31 sierpnia 2017 roku ) – dyrektor szkoły nie zasięga opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli. Natomiast począwszy od 1 września 2017 wszelkie zmiany arkusza które będą następować do 30 września danego roku będą podlegać zaopiniowaniu zarówno przez właściwego kuratora oświaty ( arkusze i zmiany przedkłada do zaopiniowania organ prowadzący) oraz przez zakładowe organizacje związkowe będące jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli ( arkusze i zmiany przedkłada do zaopiniowania dyrektor szkoły). Podstawa prawna art. 110 ust. 5 w związku z ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe Art. 110. 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. 2. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola opracowuje dyrektor szkoły i przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli. 3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych. 5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i przedszkola, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 
Komentarz do depeszy: Artykuł 307. MEN o stosowaniu nowych przepisów oświatowych przed 1 września 2017 r.
2017-03-30

Samorządowiec:

Nie ma naszego zrozumienia dla działań ZNP. O ile można korzystać w sposób prawny z formy strajku w sporze zbiorowym, oczywiście po wyczerpaniu wszystkich możliwości negocjacyjnych, o tyle angażowanie w spór dzieci i rodziców jest jawnym nadużyciem, zarówno w sensie społecznym, jak i prawnym. Konsekwencje akcji strajkowej ponoszą bezpośrednio dzieci i ich rodzice. Poza tym żądania wyartykułowane przez ZNP do dyrektorów polskich szkół nie mieszczą się w ich kompetencjach. Faktem jest, że szkoła jest pracodawcą dla nauczycieli i pozostałych pracowników. Ale szkoła faktycznie nie jest samodzielnym zakładem pracy. Wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli są ustalane przez Ministra Edukacji Narodowej, a część wynagrodzeń ustalają także poszczególne jednostki samorządu terytorialnego - jako organy prowadzące szkoły. System oświaty w tym zakresie jest nadal scentralizowany! Z jednej strony ZNP w innym miejscu broni tak zorganizowanego, scentralizowanego systemu oświaty, a z drugiej strony swoje żądania dziś kieruje do dyrektorów szkół - nie mających realnego wpływu na rozwiązanie żądań w sporze zbiorowym. Ta sprzeczność w działaniach ZNP jest oczywista. W tym świetle akcja strajkowa i cały spór zbiorowy jest tylko i wyłącznie brudną grą polityczną, w wyniku której negatywne konsekwencje ponoszą dzieci, młodzież i rodzice. Dość tej totalnej opozycji! Prawo do strajku wywalczyła w naszym państwie przede wszystkim Solidarność!. Dziś, jak widać, z tej formy protestu korzystać mogą wszyscy. Jednak cele i ideały są zupełnie inne. PS. Nawoływanie aby nie posyłać dzieci do szkół 31 marca jest jawnym nakłanianiem do łamania prawa. ZNP powinien wziąć to pod rozwagę.
 
Komentarz do depeszy: Tak dla protestu. ZNP prosi rodziców o wyrozumiałość dla strajkujących nauczycieli
2017-03-28

BMK:

8-letnia szkoła podstawowa niby ta sama, lecz nie taka sama Scenka z przeszłości i niedalekiej przyszłości (oby nie) Jest rok 1972 mała Ania Gąsior uczęszcza pilnie do 1-ej klasy ośmioletniej szkoły podstawowej ucząc się pilnie ze swej Falskiego pierwszej czytanki. Do 8 klasy tej samej szkoły chodzi Wituś W. Drab ten ma paskudną przypadłość polegającą na pociąganiu dziewczynek za warkoczyki. Pewnego razu dostało się również małej Ani. Rozpłakała się dziewczynka i cała roztrzęsiona poszła do dyrektora szkoły informując go o tym incydencie. Dyrektor przywołał do siebie Witusia W., trzepnął go w łeb i od razu poziom testosteronu spadł owemu krewkiemu młodzieńcowi o połowę. W domu Wituś poskarżył się rodzicom, a jak jego ojciec dowiedział się za co dostał od dyrektora poprawił mu tak, że poziom tego hormonu opadł mu prawie do zera. I tak do następnego razu. Mija kilkadziesiąt lat i do tej samej szkoły uczęszcza wnuczka Ani Gąsior, obecnie Anny Zalewskiej. Do 8 klasy chodzi wnuk Witolda W. Podobnie jak jego dziadek odziedziczył w genach skłonność do pociągania dziewczynek za włosy. I tak, pewnego razu, przyszła kolej na wnuczkę Ani Gąsior, obecnie - Anny Zalewskiej. Dziewczynka zapłakana poleciała do dyrektora szkoły, ten wezwał do siebie wnuka Witolda W. i trzepnął go w łeb podobnie jak przed laty dziadziusia. Ale cóż dzieje się dalej? Wnuk Witolda W. przychodzi do domu i skarży się rodzicom, co go spotkało w szkole. Ojciec z matką słysząc za co dostał wpadli w szał, ale zgoła odmienny od tego, który stał się udziałem ich przodków. Zaciągnęli swojego synalka do lekarza, by dokonał obdukcji i stwierdził, czy przypadkiem ich pociecha nie ucierpiała na zdrowiu. Następnie skierowali wniosek na policję i do prokuratury, odpowiednio do Mariusza B. i Zbigniewa Z. o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia nietykalności ich syna. Dyrektor dostaje wyrok w zawieszeniu, sprawa jego kariery na tym stanowisku i w ogóle w szkolnictwie zawisła na włosku. Sprawa molestowania wnuczki Anny Zalewskiej zeszła na odległy plan. No cóż, za noblistą wypada mi tylko powtórzyć, że "czasy się zmieniają". Na podstawie tej krótkiej powiastki chcę pokazać, że mówienie o reaktywacji szkoły podstawowej jest co najmniej niewłaściwe. Nie będzie reaktywacji tej dawnej szkoły podstawowej, lecz będzie to nowa, inna 8-letnia szkoła podstawowa z nowymi, innymi problemami. Zagrożenie deprawacją i agresją w stosunku do najmłodszych roczników będzie bez porównania większe niż dawniej; wszak zmieniły się czasy, obyczaje, kultura i cywilizacja. Jeżeli ktoś tego nie zauważa to powinien wysilić swoją wyobraźnię i nie słuchać tych, którzy próbują nam wmówić, że stare będzie dobre tylko samemu wyrobić sobie zdanie na ten temat. Głównymi zwolennikami 8-letniej szkoły podstawowej są osoby, które skończyły ją bardzo dawno i lata te wspominają z sentymentem, ale niestety sentyment ten dzisiaj nie ma nic do rzeczy. Sam kiedyś nie byłem zwolennikiem wprowadzenia gimnazjów, ale dzisiaj stwierdzam, że się myliłem, a gimnazja spełniły i spełniają swoje zadanie znakomicie, przede wszystkim za przyczyną kadry nauczycielskiej, która świetnie nauczyła się radzić sobie z tymi "trudnymi", jak mawiają niektórzy, rocznikami. Jest jeszcze czas na opamiętanie i na kontestację tej nieprzemyślanej zmiany.
 
Komentarz do depeszy:KURIER: Zalewska: generalnie sieć szkół już została przekształcona
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

newsletter

TAGI

PARTNERZY 
  Związek Gmin Wiejskich  Związek Miast Polskich  Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.21