facebook RSS # #

28.06.2017 03:48

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 

Gorące tematy:

Zapraszamy Państwa do forum Czytelników.
Głos zabrać można na forum ogólnym, które dostępne jest poniżej oraz na forach tematycznych, które wyszczególnione są po lewej stronie. Można do nich wejść, klikając w odpowiedni guzik.
Pisząc komentarz, nie trzeba się logować, konieczne jest natomiast przepisanie kodu z obrazka. Do forów przypisywane są też komentarze spod artykułów w Serwisie Samorządowym.
Zachęcamy do zabierania głosu!

FORUM FINANSÓW

Zabierz głos

 
2017-06-14

Tomasz Wojtania:

Zastanawiam się,czy ktokolwiek kto robi szum wokół zmian ustawy o RIO przeczytał te zmiany? I szczerze w to wątpię. Przecież zgodnie z nowymi przepisami kontrola gospodarki finansowej jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–6, w zakresie tytułów określonych w art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)) dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium gospodarności. A zatem nowe przepisy dotyczą: 1) jednostek samorządu terytorialnego; 1a) związków metropolitalnych; 2) związków międzygminnych; 3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów; 4) związków powiatów; 4a) związków powiatowo-gminnych; 5) stowarzyszeń powiatów; 6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych; i obejmują zgodnie z art. 72 ustawy o finansach sposób liczenia państwowego długu publicznego Zgodnie z art 72 UOFP państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów: 1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek; 3) przyjętych depozytów; 4) wymagalnych zobowiązań: a) wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych, b) uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem. To co wygadują posłowie to czysta propaganda...przecież kryterium gospodarności obejmuje analizę kontrolowanej działalności pod kątem gospodarności która ma wskazać, czy pieniądze wykorzystywane były oszczędnie i wydajnie, a nakłady były proporcjonalne do uzyskanych efektów i czy nie doszło do zbędnego zadłużenia państwa. W razie stwierdzenia szkód kontrolerzy sprawdzają, czy zostały wykorzystane wszelkie możliwości, aby im zapobiec lub ograniczyć ich wielkość. Przecież dług publiczny obejmuje samorządy.
 
Komentarz do depeszy: RIO a konstytucja. Posłowie wzywają premier do wycofanie zmian ustawy o RIO
2017-06-07

jotka:

M. Skrzypczyńska (Bank i Kredyt, 2013): "W latach 2006-2007 tempo rozwoju gospodarczego systematycznie rosło (...) także za sprawą pomyślnego wzrostu gospodarczego za granicą (...) w III kwartale 2008 r. Polska weszła w fazę niepomyślnej koniunktury. Choć w przemyśle i transporcie odnotowano najgłębsze w historii spadki sprzedaży, gospodarka Polski jako jedna z niewielu uniknęła recesji (...) poluzowano politykę fiskalną, co pobudziło wzrost popytu, w szczególności inwestycyjnego, dzięki funduszom unijnym, oraz konsumpcyjnego (obniżka podatku PIT 2009 r.) (...) [do] niepomyślnej koniunktury w handlu [doszło] dopiero w IV kwartale 2009 r. W tym czasie w przemyśle oraz transporcie rozpoczęła się faza pomyślnej koniunktury. W budownictwie dzięki wzmożonym inwestycjom infrastrukturalnym, finansowanym ze środków budżetowych oraz funduszy unijnych, faza ożywienia utrzymała się do końca 2011 r. (...)". Zdaniem Skrzypczyńskiej cykle koniunkturalne można oceniać jako zdarzenia długookresowe. Wyciąganie wniosków z danych zebranych wycinkowo dla krótkiego okresu jest nieprzydatne do oceny koniunktury w poszczególnych sektorach, w których cykle trwają niesymetrycznie długo. W Polsce zmiany cyklu następują w odstępach ok. 5 lat (średnio), dwukrotnie dłuższe są cykle koniunkturalne w budownictwie. O przejściu do fazy pomyślnej koniunktury można mówić przy wzrostach na poziomie 6-8 procent, a nie 2-3 procent. W ciągu roku wahania spowodowane są np. warunkami atmosferycznymi i są powtarzalne rok do roku w tych samych cyklach. Zatem tylko badania długookresowe dają pogląd na to, jaki jest trend w całym cyklu koniunkturalnym. GUS zajmuje się gromadzeniem danych. GUS nie wie, czy "nasza gospodarka rozwija się, i że ta rozwojowa tendencja nadal się utrzymuje". Sytuacja w gospodarce Polski jest ściśle powiązana z tendencjami w strefie euro, a tam od pewnego czasu odnotowuje się wzrost korzystnych wskaźników ekonomicznych.
 
Komentarz do depeszy:KURIER: GUS podaje wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej. Co to znaczy?
1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

newsletter

TAGI

PARTNERZY 
  Związek Gmin Wiejskich     Związek Powiatów Polskich

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Tel.: (22) 509 22 25
Faks: (22) 509 22 72
pap@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.22