Grozi kroplówka. Samorządy ostrzegają przed skutkami podwyżek cen wody

Lubuskie samorządy sprzeciwiają się planowanym zmianom w ustawie Prawo wodne. Ich zdaniem opłaty za wodę dla mieszkańców mogą wzrosnąć nawet ponad 40 proc.

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego (ZGWL) przyjęło negatywne stanowisko  w sprawie planowanych podwyżek opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności opłat za pobór wody przewidzianych w projekcie ustawy Prawo Wodne z dnia 23.06.2016 r. Przedstawiciele ZGWL szacują, że po wejściu w życie nowych przepisów cena wody w ich regionie wzrośnie od 4,3 proc. do nawet powyżej 40 proc.

Samorządowcy, którzy porównali projektowaną nowelizację ustawy Prawo wodne z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 12 października 2015 r. są pewni, że nowe przepisy mają na celu wprowadzenie znaczących podwyżek opłat środowiskowych, w tym przede wszystkim opłat za pobór wody.

Przedstawiciele ZGWL zwrócili uwagę, że projekt ustawy, poza nominalnym zwiększeniem stawek opłat, wprowadza również szereg modyfikacji ich wyliczania, w tym poprzez stosowanie stawek progresywnych, zwiększających poziom opłaty wraz z ilością pobranej wody.

„W szczególności obserwuje się znaczący wzrost opłat za pobór wody wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności, albowiem aktualnie opłaty w tym zakresie wynoszą 0,068 zł za pobór jednego m3 wody podziemnej i 0,04 zł za pobór jednego m3 wody powierzchniowej śródlądowej. Natomiast zgodnie z projektowaną ustawą analogiczna opłata będzie wynosić od 0,15 zł do 0,60 zł za 1 m3 pobranej wody w zależności od ilości poboru. W tym wypadku wzrost opłat może więc sięgnąć nawet poziomu ok. 1000 proc." - czytamy w przyjętym stanowisku. 

Na podstawie danych pochodzących z gmin z terenu województwa lubuskiego ZGWL oszacował, że po wejściu w życie projektowanej ustawy cena wody w regionie wzrośnie od 4,3 proc. do nawet powyżej 40 proc.

„Tak znaczący wzrost opłat wpłynie bowiem bezpośrednio na wysokość kosztów dostarczania wody, a tym samym na jej cenę, której wysokość już teraz oscyluje na granicy progu akceptowalności społecznej" - podkreślono w stanowisku.

W ocenie Zrzeszenia tak drastyczna podwyżka nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego, albowiem już aktualny poziom ceny wody wystarcza na pokrycie kosztów jej dostawy. „Tym samym zwiększenie opłat służy tylko i wyłącznie, jako forma uzyskania dodatkowego źródła dochodu Skarbu Państwa" - uważa ZGWL.

Zdaniem samorządowców ewentualne zwiększenie cen wody spowoduje redukcję jej zużycia, co z kolei będzie wiązało się ze spadkiem dochodów przedsiębiorstw wodociągowych, przy jednoczesnym wzroście kosztów ich działalności.

W przypadku natomiast przeniesienia proponowanych dodatkowych obciążeń, na stronę jednostek realizujących zadania własne gminy, bez podnoszenia opłat w taryfach stawek za wodę, nastąpi spadek dochodowości przedsiębiorstw, a co za tym idzie, zmniejszenie środków przeznaczonych na rozwój inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Według ZGWL zmniejszenie planowanych inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej może istotnie wpłynąć na poziom wywiązywania się z obowiązków gmin w zakresie realizacji zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (wdrożenie zapisów unijnej dyrektywy 93/273/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych), a tym samym i zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej, wynikających z Traktatu Akcesyjnego.

Czytaj także: Woda od regulatora. Cena nie pokryje wszystkich kosztów działania gminnej firmy

mp/Serwis Samorządowy PAPOpublikowano: 2016-09-20 13:20

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.