Wycinka bez zgody. PiS proponuje zniesienie ograniczeń w zakresie usuwania drzew

Od nowego roku wycinka drzewa na własnej działce nie będzie wymagała zgody wójta - zakłada projekt nowej ustawy o ochronie przyrody autorstwa PiS.

Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, który zakłada zniesienie obecnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwaniu drzew i krzewów rosnących na działce.

Aktualnie przepisy wymagają od niego wystąpienia do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie. Zdaniem autorów projektu stanowi to nadmierną i nieuzasadnioną ingerencję w możliwość wykonywania prawa własności nieruchomości.

Projektodawcy podkreślają, że stosowanie obecnych restrykcyjnych przepisów nie spełnia swojej roli, gdyż i tak niemal wszystkie decyzje, które wydają ww. organy są pozytywne, zezwalają na usunięcie drzewa i krzewu. „Obecna procedura niepotrzebnie obciąża więc zarówno właścicieli nieruchomości, jak i organy administracji" - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Powyższej zmianie towarzyszyć będą inne, które zakładają zmniejszenie administracyjnej kontroli wycinki drzew i krzewów (m.in. podwyższone zostaną obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uzyskiwania zezwolenia) oraz obciążenia finansowe wnioskodawców związane z uzyskiwaniem zezwolenia (m.in. podwyższone zostaną obwody drzew, co do których nie ma obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie).

Po drugie wprowadzone zostaną zmiany umożliwiające gminom rezygnację z konieczności uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w wybranych przez nie sytuacjach oraz rezygnację z opłat za usunięcie, także w wybranych przez nie sytuacjach. Rozwiązanie takie umożliwi gminom dostosowanie zakresu prowadzonych przez nie postępowań do rzeczywistych możliwości i potrzeb danej gminy. Gminy uzyskają także możliwość określania stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, co oznacza, że uzyskają realny wpływ na poziom swoich dochodów z tytułu opłat.

Po trzecie projekt zawiera zmiany upraszczające regulację dotyczącą usuwania drzew i krzewów, m.in. uproszczony zostanie mechanizm ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu (rezygnacja z konieczności wydawania rozporządzenia określającego wysokość stawek), a z ustawy usunięty zostanie obowiązek uwzględniania przy ustalaniu opłaty współczynnika lokalizacji.

Zgodnie z projektem nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

mp/Serwis Samorządowy PAP


Opublikowano: 2016-12-08 17:06

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.