W sprawie reformy. Publikujemy list minister edukacji do samorządowców

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zwróciła się do przedstawicieli władz lokalnych w sprawie reformy oświaty. Publikujemy jego treść:

„Szanowni Państwo,

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw,

za nami intensywny czas prac nad przygotowaniem projektów ustaw oświatowych dotyczących systemu edukacji. Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę w projektowaniu rozwiązań wdrażających nowy ustrój szkolny. Dziękuję również za to, że wspólnie troszczymy się o nowy kształt systemu oświaty w Polsce.

Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Chcemy wspierać proces organizowania oświaty zgodnie z nowym ustrojem szkolnym. Chcemy być partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej powstał specjalny Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji. Jego koordynatorem został Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Członkowie Zespołu to doświadczeni pracownicy ministerstwa, eksperci zajmujący się na co dzień współpracą z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty samorządowej, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i działań informacyjnych. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań związanych z reformą edukacji, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów w okresie reorganizacji polskiego systemu edukacji.

Równocześnie, we wszystkich województwach działają regionalne zespoły koordynacyjne, powołane przy Kuratoriach Oświaty. Listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych województwach wraz z ich danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa oraz w serwisie www.reformaedukacji.men.gov.pl

Dodatkowo do końca marca br. Wojewodowie i Kuratorzy Oświaty będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami. Spotkania mają formułę otwartą, każdy zainteresowany może wziąć w nich udział. Terminy umieszczane są na bieżąco na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.

Warto podkreślić, że na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl zamieszczamy sukcesywnie materiały informacyjne wspomagające Państwa w kolejnych etapach wdrażania reformy. Na stronie można znaleźć także najważniejsze informacje istotne z punktu widzenia rodzica, ucznia oraz nauczyciela.

Odpowiadając na Państwa prośbę przygotowaliśmy materiały informacyjne dedykowane samorządom, w tym m.in. przykładową uchwałę (tzw. specuchwałę) w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego oraz terminarz działań związanych z wdrażaniem reformy.

Jednocześnie w związku ze zmianami w systemie edukacji przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków związanych z wprowadzaniem reformy. Szacujemy, że w najbliższych dwóch latach koszty zmian wyniosą około 900 mln zł. Zapewniliśmy te środki w subwencji oświatowej. Zagwarantowaliśmy również finansowanie na kolejne lata. Od 2017 r. subwencją oświatową objęliśmy dzieci sześcioletnie w przedszkolach, w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko. Łącznie na ten cel z budżetu będzie przekazana kwota 1 mld 430 mln zł. Ponadto na dostosowanie szkół do reformy planujemy corocznie pieniądze dla samorządów z rezerwy 0,4 proc. subwencji oświatowej. W tym roku będzie to około 168 mln zł. Dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł.

W procesie zmiany ustroju szkolnego istotne jest wsparcie rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli. Dostępność informacji o planowanych przez Państwa przekształceniach gimnazjów i nowych sieciach szkół jest szczególnie ważna z punktu widzenia rodziców planujących ścieżki edukacyjne swoich dzieci.

Podczas wprowadzania zmian w systemie edukacji chcemy być z Państwem – zarówno kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i członkowie Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji oraz Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie. Będziemy wspierać każdy samorząd we wprowadzaniu zmian. Będziemy odpowiadali na Państwa pytania, aby rozwiać wszystkie ewentualne wątpliwości.

Jestem przekonana, że zmiany, które rozpoczniemy 1 września 2017 roku będą korzystne dla Państwa lokalnych społeczności, w tym nauczycieli, rodziców i uczniów. Liczę na dalszą współpracę w osiągnięciu celu jakim jest dobra szkoła.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej”

Czytaj również: Wzory uchwał ws. sieci szkół

jm/Serwis Samorządowy PAPOpublikowano: 2017-01-14 08:19

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.