Podstawa trzynastki. RIO: chodzi o wypłacone środki, nie należne

Podstawę obliczenia tzw. trzynastki stanowią środki pieniężne wypłacone pracownikowi, a nie należne mu za dany rok kalendarzowy.

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło pytanie o metodologię naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W ocenie RIO punktem odniesienia przy ustalaniu tzw. trzynastki powinno być wynagrodzenie za pracę otrzymane przez pracownika w ciągu danego roku kalendarzowego, a nie wynagrodzenie należne za dany rok kalendarzowy.

Zgodnie z przywołanymi przez izbę przepisami o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym „trzynastkę” ustala się w wysokości 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Uwzględnia się przy tym wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Według RIO, gdyby zamiarem ustawodawcy było objęcie podstawą środków należnych za dany rok, zapewne posłużyłby się w przepisach sformułowaniem „wynagrodzenie przysługujące za dany rok”.

W swoim stanowisku Izba powołała się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 1693/15), który podkreślił, że pierwszeństwo przy interpretacji przepisów ma wykładnia językowa, gramatyczna. „Jeżeli zaakceptowanie jej pozwala na zrozumienie przepisu należy się do niej ograniczyć bez konieczności sięgania do wykładni systemowej czy celowościowej. Posłużenie się tymi wykładniami jest konieczne tylko wówczas, jeżeli wykładnia gramatyczna prowadziłaby do wniosków absurdalnych, nie dających się zaakceptować, czy powodowałaby w rezultacie naruszenie prawa” - czytamy w orzeczeniu.

kic/Serwis Samorządowy PAP

Czytaj również:

Trzynastka od nowa. Jednolity tekst ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Specjalna 13-tka. Komu "trzynastka" przysługuje na specjalnych zasadach?

Trzynastki pod nóż. Przewidziano okoliczności, w których pracownik zostaje bez "13"


Opublikowano: 2017-02-16 16:38

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.