Reforma RIO. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, który przewiduje m.in. objęcie kontrolą RIO osób prawnych, na które wpływ mają samorządy czy związki międzygminne.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podkreśliła w komunikacie, że zmiany zaproponowane w projekcie „ograniczą zjawisko nadmiernego zadłużania się gmin. Regionalne izby obrachunkowe będą mogły szybciej i sprawniej reagować w sytuacjach pogarszającego się stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego”.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że w wyniku z prowadzonej działalności kontrolnej regionalne izby obrachunkowe będą musiały powiadamiać organy ścigania o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Ponadto w projekcie ustawy zaproponowano, objęcie nadzorem uchwał zmieniających uchwałę budżetową, a także uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany.

Projekt zezwala również prezesowi izby na poinformowanie organu sprawującego nadzór nad jednostką o fakcie braku zawiadomienia przez tę jednostkę o wykonaniu wniosków pokontrolnych bądź o nieuzasadnionym ich niewykonywaniu.

Zmiany zakładają także, że niektórym rozstrzygnięciom nadzorczym będzie mógł być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Jak przekonuje KPRM „jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy jednostka samorządu terytorialnego – w związku ze złym stanem finansowym lub obstrukcją jednego z organów – nie jest zdolna do wykonywania zadań publicznych”.

Projekt nowelizacji przewiduje również, że komisje przeprowadzające konkursy na prezesów izb obrachunkowych będą powoływane przy prezesie Rady Ministrów, nie zaś jak do tej pory w ramach konkretnej izby.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem wybranych regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: KPRM

mm/Serwis Samorządowy PAP

Opublikowano: 2017-03-14 18:42

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.