Zasady rekrutacji. MEN: więcej punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

Kandydaci do liceów i techników będą mogli otrzymać więcej punktów za świadectwo z wyróżnieniem – szefowa MEN podpisała w czwartek rozporządzenia w tej sprawie.

Anna Zalewska podpisała dwa rozporządzenia w sprawie rekrutacji do szkół, przedszkoli i placówek, a także naboru do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia. Nowe przepisy określają m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych oraz ustalania punktacji dla osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego.

Jak wynika z nowych przepisów, w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w ogólnodostępnych szkołach podstawowych brane będą pod uwagę oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oraz świadectwo z wyróżnieniem.

Tymczasem przy naborze do szkół ponadpodstawowych dwujęzycznych zasadniczym kryterium branym pod uwagę będzie wynik sprawdzianu kompetencji językowych, przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną lub wyniki prób sprawności fizycznej ustalonych przez polskie związki sportowe.

W dokumencie wskazano również, że wyniki z egzaminu ósmoklasisty i oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają być uwzględniane dopiero wtedy, gdy liczba kandydatów do szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc.

Z kolei dla absolwentów gimnazjów rozporządzenie przewiduje zwiększenie liczby punktów możliwych do uzyskania za ocenę bardzo dobrą i dobrą z zajęć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły. Jak podkreślono w Ocenie Skutków Regulacji, zmiana ta zmniejsza dystans pomiędzy uczniem z oceną celującą, a tym z oceną bardzo dobrą, uznając ich osiągnięcia za zbliżone.

Ponadto zwiększono liczbę punktów możliwych do uzyskania za wolontariat z dwóch do trzech oraz liczbę punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem z pięciu do siedmiu.

W dokumencie zachowano natomiast sposób przeliczania na punkty ustawowych kryteriów postępowania rekrutacyjnego do trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020.

Zbieżny z dotychczasowymi zasadami rekrutacji pozostał także sposób przeliczania na punkty ustawowych kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.
Rozporządzenia wejdą w życie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Źródło: MEN, RCL
dap/Serwis Samorządowy PAP

Opublikowano: 2017-03-17 12:10

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.