Legnica: Marcowa sesja

Najbliższa sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 27 marca br. o godzinie 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta. Oto jej planowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
4. Sprawozdanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za rok 2016.
5. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za 2016 rok.
6. Ocena Stanu Sanitarnego Miasta Legnicy za 2016 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Legnicy w 2016 r.
8. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2016 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2016 roku.
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2017 r.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas oznaczony 3 lata w drodze bezprzetargowej.
12. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 7 im. K.I. Gałczyńskiego w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
13. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 9 w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
14. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 16 im. K. Makuszyńskiego w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
15. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Brzechwy w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
16. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 20 w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
17. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 9 w Legnicy poprzez likwidację filii.
18. Projekt uchwały w sprawie przeniesienia zajęć dydaktycznych Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy przy ul. Chojnowskiej 2.
19. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 14 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy przy ul. Rycerskiej 13.
20. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Elektrycznego im. Mikołaja Kopernika wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy przy ul. Fryderyka Skarbka 4.
21. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Technikum Hotelarskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy pl. Słowiański 5.
22. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
23. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
24. Projekt uchwały w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica.
25. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica.
26. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 25 lat.
28. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 przez Miasto Legnica.
29. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku.
30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Legnica lokalu mieszkalnego.
31. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy.
32. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016.
33. Projekt uchwały zmieniający uchwalę w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Spraw Obywatelskich i Rodziny Rady Miejskiej Legnicy.
34. Projekt uchwały w sprawie przyznania „Nagrody Miasta Legnicy” w roku 2017.
35. Projekt uchwały w sprawie przyznania odznaki „Zasłużony dla Legnicy” w roku 2017.
36. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
37. Komunikaty i sprawy różne.


Opublikowano: 2017-03-20 13:07

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.