Centrum usług. Wypłaty świadczeń socjalnych oddzielone od usług i pracy socjalnej

Centra usług w gminach, nowe zadania asystenta rodziny - to m.in. propozycje zmian jakie przedstawił resort rodziny w związku z realizacją programu „Za Życiem”.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", która wprowadziła m.in. jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka, zobowiązała rząd do przyjęcia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Program obowiązuje od tego roku. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło kolejny projekt, który ma wprowadzić przewidziane w programie rozwiązania.

Jedną z propozycji jest utworzenie centrum usług. Będzie ono odpowiedzialne za realizację usług w gminie, zarówno własnych, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej.

„Centrum usług będzie mogło funkcjonować jako samodzielna jednostka organizacyjna lub też jako wydzielony zespół w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej” – poinformowała minister rodziny Elżbieta Rafalska.
Dodała, że celem tworzenia zespołów lub odrębnych jednostek jest budowanie systemu dobrej jakości usług, odpowiadających na najważniejsze potrzeby grup społecznych.

„Pozwoli to jednocześnie na oddzielenie wypłaty świadczeń socjalnych od usług i pracy socjalnej”- podkreśliła minister.

W związku z realizacją programu „Za Życiem” nowe zadania czekają asystentów rodziny.
Według założeń MRPiPS, asystent rodziny będzie odpowiedzialny za koordynację poradnictwa dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jak zaznaczyła Rafalska, dodatkowe zadania dla asystentów rodziny wymagają wsparcia finansowego gmin, które ich zatrudniają. Obecnie gminy są wspierane dotacją celową z budżetu państwa. Gwarancja kontynuowania tych programów obejmowała okres sześcioletni od dnia wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli od 2012 r. Oznacza to, że gwarancja kończy się w tym roku. Resory zaproponował, aby gwarancja była przedłużona o kolejne 5 lat czyli do 2022 r.

Ministerstwo szacuje, że liczba asystentów rodziny może wzrosnąć do 4400 (obecnie 3905 – wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.).

Resort chce zmienić również system wsparcia aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych. Wśród propozycji pojawiły się m. in. preferencyjne warunki dla zakładania przez opiekunów osób niepełnosprawnych działalności gospodarczej czy wsparcie bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych przez subsydiowane zatrudnienie czy podjęcie pracy w formie telepracy.

Jedną z propozycji MRPiPS jest również wsparcie osób niepełnosprawnych przez rozwój mieszkań chronionych.

Źródło: MRPiPS
jma

Opublikowano: 2017-04-20 14:00

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.