List do MEN. Częstochowa potrzebuje 8 mln zł na doposażenie szkół

Władze Częstochowy zwróciły się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o środki na dostosowanie szkół do skutków reformy edukacji.

W liście do ministra edukacji Ryszard Stefaniak, zastępca prezydenta Częstochowy zwrócił się o wsparcie na wyposażenie pracowni chemicznych i fizycznych w samorządowych szkołach podstawowych oraz na dostosowanie do potrzeb uczniów objętych edukacją wczesnoszkolną klas lekcyjnych, świetlic oraz stołówek w szkołach podstawowych, które powstaną na terenie miasta po przekształceniu gimnazjów w 8-letnie szkoły podstawowe.

Jak się okazuje, jest to ponowienie prośby wystosowanej do resortu edukacji na początku 2017 r.

„Skutki finansowe wdrażania reformy systemu oświaty stanowią dodatkowe znaczne obciążenie dla budżetu miasta, dlatego też mając na uwadze deklarowane przez MEN wsparcie finansowe samorządów w procesie organizowania oświaty zgodnie z nowym ustrojem szkolnym - zwróciłem się do Pani Minister w piśmie z dnia 27 stycznia 2017 r. z prośbą o wsparcie finansowe miasta środkami z budżetu państwa” – czytamy w wystąpieniu wiceprezydenta.

Stefaniak podkreślił, że w kryteriach podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. nie uwzględniono dofinansowania doposażenia 8-letnich szkół podstawowych w celu realizacji nowej podstawy programowej.

W związku z reformą oświaty, środki z rezerwy mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe. Za te środki samorząd może doposażyć świetlice w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz pomieszczenia do nauki w meble niezbędne do przyjęcia uczniów z młodszych roczników a także dofinansować remonty bieżących sanitariatów, w celu dostosowania placówek do potrzeb dzieci młodszych.

Wnioski o zwiększenie subwencji z rezerwy złożone przez Częstochowę zostały pozytywne zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Samorząd szacuje, że kwota jaką miasto może otrzymać – biorąc pod uwagę maksymalne stawki przyjęte przy podziale rezerwy - to ok. 460 tys. zł., czyli 7,5 mln za mało, w stosunku do szacowanych wydatków.

Władze Częstochowy podkreślają, że wsparcie finansowe ogranicza się jedynie do rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, chociaż np. przepisy ustawy o dochodach JST umożliwiają przekazanie dotacji celowych m.in. na dofinansowanie zadań w zakresie edukacji publicznej związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty.

Od 2012 r. samorząd Częstochowy dofinansowywał co roku zadania oświatowe średnio kwotą ok. 48,5 mln zł.

jma/

Opublikowano: 2017-07-11 16:17

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.