Mniej odstępstw. Resort infrastruktury ograniczy skalę odstępstw dot. budowy na obszarach powodziowych

Resort infrastruktury i budownictwa zalecił jednostkom samorządu terytorialnego zachowanie szczególnej ostrożności przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania terenu i ustalaniu warunków zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

W związku z licznymi wnioskami o przyznanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów prawa budowlanego, kierowanymi przez samorządy do resortu infrastruktury, wiceminister Tomasz Żuchowski skierował pismo do samorządowców i organów odpowiedzialnych za gospodarkę przestrzenną, w którym wyjaśnił przepisy dotyczące uchwalania planów miejscowych na obszarach powodziowych.

Wiceszef resortu przypomniał, że ustanawianie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, służy celom ochrony przed powodzią. „Natomiast powszechne przeznaczanie tych obszarów pod nową zabudowę w planach miejscowych lub w decyzjach o warunkach zabudowy należy uznać za niewłaściwe z uwagi na kolizję z potrzebami ochrony przed powodzią oraz na potencjalne zagrożenia, jakie zasiedlanie tych obszarów niesie dla inwestorów” – zaznaczył Żuchowski.

Żuchowski zapowiedział, że skala wydawanych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych będzie ulegała ograniczeniu w celu zapewnienia odpowiednich warunków realizacji inwestycji.

Wiceminister zwrócił uwagę, że „warunkowe” dopuszczanie zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może prowadzić nie tylko do braku możliwości instalowania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, ale również do całkowitego braku możliwości realizacji zabudowy.

W ocenie resortu omawiana praktyka jest niekorzystna dla przyszłych inwestorów, którzy, mogą nie posiadać pełnej wiedzy co do uwarunkowań mających wpływ na faktyczną możliwość zagospodarowania takich nieruchomości.

W piśmie podkreślono, że plan miejscowy powinien zawierać jednoznaczne ustalenia umożliwiające realizację inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z przepisami techniczno-budowlanymi.

Żuchowski zaznaczył, że plany miejscowe, które z „oczywistych przyczyn” nie będą mogły być zrealizowane, nie powinny być uchwalane przez radę gminy. „Co więcej takie działania powinny również zostać uznane za niezgodne z wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP, zasadą zaufania obywateli do państwa oraz zasadami poprawnej legislacji, ponieważ prowadzą do uchwalania aktów prawa, których realizacja, z uwagi na inne regulacje prawne, nie jest możliwa” – dodał.

Resort zwrócił też uwagę na konieczność uwzględnienia przepisów techniczno-budowlanych w projektach planów miejscowych, jak i w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy.

W piśmie przypomniano, że odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dopuszczone jest wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych. „Trudno zatem uznać za zgodne z przepisami prawa powszechne stosowanie w planach miejscowych rozwiązań, które dla realizacji inwestycji wymuszają występowanie o upoważnienie do odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych” – czytamy w zaleceniu.

mm/

Opublikowano: 2017-07-15 19:54

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.