O czym w szkole. Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5–letniego technikum oraz 2-letniej branżowej szkoły II stopnia.

Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 28 lipca, natomiast konsultacje społeczne do 18 sierpnia. MEN podkreśla, że wszystkie opinie, które zostaną przekazane będą analizowane w celu ustalenia ostatecznej wersji dokumentu.

Podstawa programowa dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia jest poprzedzona częścią wstępną, w której określone zostały: główne cele kształcenia, najważniejsze umiejętności (kluczowe kompetencje), które powinny być rozwijane w ramach kształcenia w szkole ponadpodstawowej, najważniejsze zadania szkoły w odniesieniu do poszczególnych obszarów działalności edukacyjnej i wychowawczo-profilaktycznej oraz główne cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów.

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej:

a) 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
b) 5-letniego technikum
c) 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, do której od roku szkolnego 2019/2020 uczęszczać będą pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

Jak zaznacza resort edukacji, rozporządzenie zostało poprzedzone szerokimi prekonsultacjami. Dotyczyły one wstępnych projektów podstaw programowych przedmiotów kształcenia ogólnego, zaplanowanych do realizacji w poszczególnych typach szkół ponadpodstawowych.

Podpisanie rozporządzenia planowane jest w pierwszej połowie września tego roku.

Natomiast uczniowie branżowej szkoły I stopnia (absolwenci dotychczasowego gimnazjum) będą odbywać kształcenie ogólne według podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

jma/

Opublikowano: 2017-07-18 14:48

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.