Dane do kontroli. NIK ma prawo do swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń

Inspektorzy NIK, którzy przeprowadzają kontrolę w urzędzie samorządowym, mogą żądać danych osobowych pracowników realizujących kontrolowane zadania - wynika z opinii GIODO.

W opinii zamieszczonej na stronie Generalnego Inspektora Danych Osobowych podkreślono, że ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania danych osobowych. „Gdy istnieją inne - szczególne wobec tej ustawy przepisy prawa - mają one pierwszeństwo stosowania. Kwestia dopuszczalności udostępnienia informacji Najwyższej Izbie Kontroli, powinna odbywać się na podstawie przepisów ustawy o NIK” - poinformowano.

Zgodnie z ustawą kontrola działalności samorządu terytorialnego przeprowadzana jest pod względem legalności, gospodarności i rzetelności. Z ustawy wynika, że postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według ustawowych kryteriów.

Ponadto, zgodnie z ustawą, kierownicy jednostek podlegających kontroli mają obowiązek przedkładać na żądanie Najwyższej Izby Kontroli wszelkie dokumenty i materiały niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia kontroli, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

Upoważnieni przedstawiciele NIK mają prawo do: swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych. Kontrolerzy uprawnieni są również do wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością jednostek kontrolowanych, pobierania oraz zabezpieczania dokumentów i innych materiałów dowodowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

Ustawa uprawnia też przedstawicieli NIK do przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych czynności, wzywania i przesłuchiwania świadków, a także żądania udzielenia wyjaśnień przez osoby, które wykonują lub wykonywały pracę na podstawie stosunku pracy lub innej umowy w jednostkach kontrolowanych.

Zgodnie z przepisami kontroler może w związku z przygotowywaną lub przeprowadzaną kontrolą zasięgać informacji oraz żądać dokumentów od jednostek niekontrolowanych, może też żądać wyjaśnień od pracowników tych jednostek.

Ponadto ustawa uprawnia przedstawicieli NIK do korzystania z pomocy biegłych i specjalistów, zwoływania narad w związku z przeprowadzaną kontrolą. W świetle przepisów mogą też przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, jak również danych o kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym.

Stąd prawo inspektorów NIK przeprowadzających kontrolę do żądania danych osobowych pracowników realizujących kontrolowane zadanie.

kic/


Opublikowano: 2017-08-11 16:27

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.