Ujawnić pensje. Wyrok WSA w Gdańsku w sprawie jawności wynagrodzeń w starostwie

Starosta pucki przegrał proces przed gdańskim WSA w sprawie o jawność wynagrodzeń, nagród i wykształcenia pracowników. Sąd nakazał staroście ujawnić te informacje.

W maju tego roku lokalny portal informacyjny Zaleze.com wystąpił do starosty puckiego o udostępnienie informacji publicznej „w zakresie kwoty nagród i premii wypłaconych pracownikom Starostwa" oraz wynagrodzeń dla osób, pełniących funkcje publiczne. Portal poprosił starostę także o zestawienie pracowników starostwa, pełniących funkcje publiczne wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły.

Starostwo odpowiedziało, podając jedynie informację o tym, ile łącznie wydało na nagrody i premie pracowników. Uzasadniając brak pozostałych danych następująco:

„W pozostałym zakresie wniosek nie może zostać uwzględniony. Dotyczy on udzielenia informacji o konkretnych urzędnikach Starostwa Powiatowego w Pucku, którzy mieliby zostać wymienieni z imienia i nazwiska. Informacje, o które się Pan zwrócił (wysokość wynagrodzenia, wykształcenie) znajdują się w ich aktach osobowych, dlatego uznać należy, że są to informacje ad personam, które z kolei nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w trybie określonym w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wobec powyższego tutejsze Starostwo ich nie udostępni”.

Po takiej odpowiedzi portal Zaleze.com poprosił starostwo o przesłanie decyzji odmownej z jej uzasadnieniem. Urzędnicy starosty odpisali, że skoro ich zdaniem informacje, o które prosił portal, nie stanowią informacji publicznej, to „brak jest podstaw do wydania decyzji”.

Dziennikarze nie ustępowali, powołując się na kilka wyroków sądów administracyjnych:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E006F3B10E,
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5A2C4C38A1,
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D2F098B6DE)

Mimo to starostwo nie zmieniło swego podejścia i wówczas dziennikarze złożyli „skargę na bezczynność starosty” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. W swym pozwie przywołali jeszcze inne wyroki odnoszącego się do tego zagadnienia (II SAB/Wa 640/16, IV SAB/Wr 174/16, II SAB/Gd 71/16, II SAB/Gd 80/16, II SAB/Kr 199/15, II SA/Rz 1234/15, I OSK 168/16 – Wyrok NSA).

Gdański WSA przyznał rację portalowi, orzekając, że starosta ma zwrócić koszty postępowania sądowego oraz rozpatrzyć wniosek zgodnie z wolą wnioskodawcy. To sentencja tego – jeszcze nieprawomocnego - wyroku:

„Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Krzysztofowicz (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Jolanta Górska Sędzia WSA Mariola Jaroszewska po rozpoznaniu w Gdańsku w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 sierpnia 2017 r. sprawy ze skargi M. H. na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

1. zobowiązuje Starostę do rozpatrzenia wniosku M. H. o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 maja 2017 roku w zakresie dotyczącym wynagrodzenia brutto za miesiąc kwiecień 2017 r. każdego z pracowników Starostwa w Pucku pełniących funkcje publiczne z podaniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego (referatu) i przyporządkowanej kwoty brutto tegoż wynagrodzenia, a także zestawienia pracowników Starostwa pełniących funkcje publiczne (imiona i nazwiska) z podziałem na Wydział/Referat/Stanowisko wraz ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły, w terminie 14 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności;

2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

3. zasądza od Starosty Puckiego na rzecz skarżącego M. H. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania".

Poniżej link do treści wyroku z uzasadnieniem:
 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3AD1A632D

jmk/

Źródło: Zaleze.com

Opublikowano: 2017-08-31 13:16

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.