Mniej sprawozdań. MF: wygasł obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WSa

Samorządy nie muszą już ewidencjonować wydatków strukturalnych oraz sporządzać rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 - poinformował resort finansów.

Ministerstwo za pośrednictwem RIO poinformowało jednostki samorządowe o braku konieczności dalszego ewidencjonowania wydatków strukturalnych oraz wygaśnięciu obowiązku sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego sprawozdania Rb-WSa za rok 2017 oraz ewentualnych korekt dotyczących sprawozdań za lata ubiegłe.

Ma to związek z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475), która w art. 11 zawiera zmianę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), uchylającą obowiązek stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych dodatkowej klasyfikacji, tj. klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Resort poinformował też, że pracuje nad zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej odnoszące się do sprawozdawczości wydatków strukturalnych, w tym uchylające wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb.

Ministerstwo zwróciło też uwagę, że w związku z uchyleniem podstawy prawnej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 44 poz. 255) utraciło swoją moc obowiązującą z dniem wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy.

Z szacunków organizacji Forum Od-nowa wynika, że każdego roku ok. 56 tys. instytucji samorządowych musi wytworzyć blisko 1,5 mln sprawozdań budżetowych. Do sporządzenia sprawozdania Rb-Wsa (dotyczącego wydatków strukturalnych) zobowiązanych było ponad 28 tys. jednostek.

mp/


Opublikowano: 2017-09-12 10:51

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.