Gmina Mosina (woj. wielkopolskie) planuje sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 2767/10, 2767/12, 2767/14, 2767/16, 2767/18, stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Mosinie w rejonie ul. Gałczyńskiego-Leśmiana o łącznej powierzchni 17.926 m2.

Dla przedmiotowych działek gruntu w prowadzonej przez Starostę Poznańskiego ewidencji gruntów i budynków opis użytków oznaczono jako: RVI, RV- grunty jednakże zgodnie z uchwałą nr XXX/237/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Gałczyńskiego i ulicy Leśmiana w Mosinie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3732) ww. nieruchomość przeznaczona jest w części pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 5P/U oraz w części (fragment dz. 2767/18) pod tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZI, na części terenu (dz. 2767/10 i fragment dz. 2767/18) wyznaczono archeologiczna strefę ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość położona jest na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego ustanowionej rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r., poz. 3556).

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Mosinie Pl. 20 Października 1 – sala nr 110.

Treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, pokój nr 125, tel. 61 8109 576 oraz na stronie internetowej: bip.mosina.pl. › mienie gminne › sprzedaż mienia gminnego oraz www.mosina.pl › dla inwestora


Opublikowano:

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.