Zadania Korpusu. PKW: urzędnicy wyborczy powinni zostać powołani do 1 maja

Urzędnicy wyborczy, których będzie w sumie ok. 5,5 tys., powinni zostać powołani do 1 maja. PKW uszczegółowi zapisy Kodeksu wyborczego dotyczące ich obowiązków.

Powołanie urzędników wyborczych w każdej gminie wynika ze znowelizowanego Kodeksu wyborczego. Zgodnie z nowelą, w każdej gminie działają urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego, którzy tworzą Korpus Urzędników Wyborczych.

W świetle ustawy do zadań urzędników wyborczych należeć będzie zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. W szczególności chodzi o przygotowanie i nadzór - pod kierownictwem komisarza wyborczego - nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych.

Urzędnicy wyborczy będą też odpowiedzialni za tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, a także organizowanie i prowadzenie tych szkoleń. Do zadań urzędników wyborczych należeć też będzie dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym.

Osoby te będą również odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych. W tym kontekście wymieniono m.in. o transmisję internetową z lokalu wyborczego.

Urzędnicy wyborczy będą również wykonywać inne czynności zlecone przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarza wyborczego. Szczegółowy zakres zadań, a także sposób ich realizacji Komisja określi w drodze uchwały.

Zgonie z Kodeksem wyborczym, urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, na okres sześciu lat. Zostaną oni powołani spośród posiadających wykształcenie wyższe pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Jak podkreśliła PKW, urzędnik taki nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i mieszka. Przy czym ten ostatni warunek nie dotyczy miast na prawach powiatu. Urzędnik nie będzie mógł też należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Funkcji urzędnika wyborczego nie będzie też mogła pełnić osoba skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z przepisami, urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne. Szef Krajowego Biura Wyborczego może odwołać urzędników wyborczych przed upływem kadencji w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków.

W świetle znowelizowanego Kodeksu wyborczego, pracodawca obowiązany jest zwolnić urzędnika wyborczego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wykonywania zadań. Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy w tej roli wynosić będzie 4 473,55 zł. Wynagrodzenie będzie jednak proporcjonalne do czasu realizacji zadań.

Przepisy zakładają, że w celu zapewnienia warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań przez urzędników wyborczych, szef Krajowego Biura Wyborczego zawrze z właściwym miejscowo wójtem porozumienie, określające w szczególności warunki organizacyjno-administracyjne, techniczne oraz zasady pokrywania kosztów z tym związanych.

kic/

Opublikowano: 2018-02-08 17:34

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.