Lato w przedszkolu. Rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia

Przedszkole jest placówką nieferyjną, funkcjonuje cały rok, a ewentualne przerwy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola – podkreśla MEN.

„W organizacji przedszkola nie były i nie są zatem przewidziane ferie zimowe i letnie. Przedszkola zaliczane są do tzw. placówek nieferyjnych. Oznacza to, że rok szkolny w przedszkolu kończy się 31 sierpnia” – informuje resort w komunikacie.

Jak dodaje, ze względów organizacyjnych, związanych z mniejszym zainteresowaniem wychowaniem przedszkolnym w okresie wakacyjnym, organ prowadzący może podjąć decyzję o wyznaczeniu przedszkoli pełniących w tym czasie dyżur.

„Przedszkole powinno dostosowywać godziny funkcjonowania do potrzeb rodziców” – zaznacza przy tym MEN.

I wyjaśnia: funkcjonująca w przedszkolu rada rodziców mogła i może nadal występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola, w tym również w zakresie funkcjonowania placówki w okresie ferii letnich i zimowych.

Ministerstwo przypomina, że osobą odpowiedzialną za organizację jest bezpośrednio dyrektor przedszkola. Natomiast organem nadzorczym wobec działań dyrektora jest wójt/burmistrz/prezydent miasta oraz właściwy kurator oświaty.

Do 31 sierpnia 2017 r. w odniesieniu do ramowego statutu publicznego przedszkola obowiązywał zapis: Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola. W rozporządzeniu z 17 marca 2017 r. zastosowano ww. zapis z jednoczesnym jego doprecyzowaniem: przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

aba/


Opublikowano: 2018-02-13 11:47

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.