O prokreacji. Stanowisko Związku Gmin Wiejskich na temat projektu ustawy

Związek Gmin Wiejskich RP ma uwagi do projektu ustawy o świadomej prokreacji. Chce m.in. wskazania finansowania obowiązków JST wynikających z tego projektu.

Związek wniósł do poselskiego projektu ustawy o świadomej prokreacji ludzkiej następujące uwagi:

• Wniesiony do Sejmu poselski projekt ustawy (o świadomej prokreacji) nie zawiera Oceny Skutków Regulacji (OSR) oraz dość powierzchownie odnosi się do finansowania realizacji zakładanych zadań i przedsięwzięć.

• Oceniając zapisy art. 3, art. 4 oraz art. 5, gdzie jest mowa m.in. o powinnościach ciążących na samorządach, to należy doprecyzować, jakiego charakteru mają być zakładane działania. Czy mają to być zadania własne samorządów czy też zlecone im przez administrację rządową? W obu przypadkach należy wskazać źródło i sposób ich finansowania. Tego, niestety, w projekcie brak, a wymagać to może znacznych nakładów.

• Podobny problem dotyczy art. 6, który mówi o zadaniach oświatowych realizowanych w sieci szkolnej. Czy mamy tu do czynienia z zadaniami, które będą uwzględnione w subwencji oświatowej czy też będą to zadania finansowane z dotacji celowej?

ZGWRP nie wypowiedział się na temat pozostałych zapisów ustawy, gdyż – jak zaznaczył – „dotyczą one sfer dotyczących poza statutową działalnością związku”.

jmk/

Źródło: ZGWRP

Opublikowano: 2018-02-13 08:10

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.