Zastępca niezbędny. Niepowołanie zastępcy wójta narusza ustawę

Niepowołanie zastępcy wójta narusza ustawę o samorządzie gminnym - oceniła RIO w Gdańsku. W największych gminach może być ich nawet czterech.

W trakcie kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w jednej z pomorskich gmin ustalono, że w jednostce nie powołano zastępcy wójta, czym - w ocenie RIO - naruszono ustawę o samorządzie gminnym (art. 26a ust. 1).

Zgodnie ze wskazanymi przez RIO przepisami wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

Takie samo stanowisko zajęła nieco wcześniej RIO w Białymstoku. Inspektorzy w odniesieniu do zagadnień organizacyjnych jednej z gmin stwierdzili, że „nieobsadzenie stanowiska zastępcy wójta tworzy sytuację zagrażającą ciągłości funkcjonowania jednostki podczas nieobecności (…) wójta”.

Inspektorzy zwrócili uwagę, że ustawa o samorządzie gminnym określa w sposób jednoznaczny zasady kierowania gminą w przypadku zaistnienia jednej z - enumeratywnie wymienionych w przepisach - przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta, do których należy m.in. niezdolność do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni.

„Zadania i kompetencje wójta przejmuje wówczas jego zastępca, zaś w razie niepowołania zastępcy - osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów"- podkreślono w wystąpieniu pokontrolnym. Jak dodano, w zakresie przewidzianym tymi przepisami zadania wójta nie mogą być przejmowane przez sekretarza gminy.

Ustawodawcy do przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta, obok niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, zaliczyli tymczasowe aresztowanie, odbywanie kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne, odbywanie kary aresztu i zawieszenie w czynnościach służbowych.

Ustawa ogranicza liczbę zastępców wójta. W gminach do 20 tys. mieszkańców nie może być to więcej niż jeden zastępca, w gminach do 100 tys. mieszkańców - dwóch, w gminach do 200 tys. mieszkańców – trzech, a w gminach powyżej 200 tys. mieszkańców - czterech.

W przypadku gdy określona przez wójta liczba jego zastępców jest większa niż jeden, w zarządzeniu wójt wskazuje imiennie pierwszego i kolejnych zastępców.

kic/

Opublikowano: 2018-04-09 10:49

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.