Projekt do zmiany. Projekt specustawy mieszkaniowej budzi kontrowersje

- Nie wykluczamy zmian w projekcie specustawy mieszkaniowej po konsultacjach publicznych – powiedział PAP wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Ogłoszony niedawno przez rząd projekt specustawy mieszkaniowej, mający uprościć i skrócić procedury administracyjne przy budowie budynków mieszkalnych, wzbudził dużo kontrowersji. Część ekspertów, ale i niektórzy samorządowcy, twierdzą, że specustawa w takim kształcie pogłębiłaby chaos architektoniczny i przestrzenny w Polsce, przyczyniałaby się do niszczenia krajobrazu kulturowego, „pozwalając budować byle jak i byle gdzie”, „wyjmując” planowane budynki mieszkalne z zapisów i rygorów planów zagospodarowania przestrzennego.

Artur Soboń, wiceszef resortu inwestycji i rozwoju, powiedział w czwartek, że od początku prac nad specustawą mieszkaniową rządowi zależało na tym, aby to samorząd lokalny decydował o powstaniu nowych mieszkań.
- Inwestycje mieszkaniowe na podstawie specustawy powstaną tylko tam, gdzie będzie chciał ich samorząd gminy – uspokajał wiceminister. - W naszym projekcie brak zgody gminy na inwestycję uniemożliwia powstanie mieszkań. Jeżeli inwestycja w jakimkolwiek zakresie będzie niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na takie zmiany będzie potrzebna zgoda gminy.

Jak zaznaczył Soboń, warunkiem wydania decyzji lokalizacyjnej, w myśl projektowanej ustawy, będą wyższe niż dotychczas standardy urbanistyczne. Dodatkowo wymagana będzie zgoda gminy na ewentualną zmianę obowiązujących dla danego terenu ustaleń planu zagospodarowania na potrzeby planowanej inwestycji. Innymi słowy, nie będzie można zbudować budynku mieszkalnego wbrew woli gminy.

Artur Soboń podkreślił też w rozmowie z PAP, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przywiązuje dużą wagę do opinii przekazanych podczas konsultacji projektu ustawy. Poinformował, że resort rozważa w tej chwili kilka propozycji zmian w projekcie, które wynikają z tych opinii.

- Na pewno będziemy chcieli mocniej doregulowywać partycypację społeczną – wyjaśniał wiceminister. - Zwiększymy udział strony społecznej w procesie wydawania zgody na lokalizację inwestycji mieszkaniowej. Można to zrobić poprzez wprowadzenie mechanizmu, zgodnie z którym zgoda będzie wydawana jako uchwała rady gminy. Teraz w projekcie są dwa tryby: albo uchwała rady gminy albo decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Resort bierze też pod uwagę ewentualne „doregulowanie” przepisów dotyczących koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. W tym m.in. wprowadzenie obowiązku dołączenia koncepcji na etapie składania wniosku przez inwestora oraz udział przedstawiciela władzy wykonawczej i stanowiącej gminy w zespole oceniającym konkurs.
Będzie również zróżnicowanie standardów lokalizacji w zależności od wielkości miejscowości. Chodzi o uzależnienie wielkości projektowanej inwestycji mieszkaniowej od liczby mieszkańców gminy.

Kolejne proponowane zmiany to wprowadzenie w ustawie nie tylko minimalnych standardów lokalizacji, ale także podstawy prawnej do zaostrzenia przez radę gminy standardów - możliwość narzucenia dodatkowych, bardziej rygorystycznych wymagań w uchwale o zgodzie na realizację inwestycji.

Pojawi się też większe zróżnicowanie parametrów inwestycji, które będą realizowane na podstawie ustawy - w zależności od wielkości miejscowości (umożliwi to zastosowanie specustawy w mniejszych inwestycjach). Inna rozważana zmiana to wprowadzenie okresu obowiązywania ustawy - 10 lat.

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących został skierowany do konsultacji publicznych w połowie marca. Za jego realizację odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Projekt ustawy zakłada usprawnienie procesu przygotowania inwestycji - w zakresie pozyskiwania dostępu do terenu, a także przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych.

Za sprawą projektowanych zmian inwestorzy będą mieli możliwość lokalizacji inwestycji niezgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za zgodą rady gminy w uproszczonym trybie. Projektowana regulacja zakłada, iż decyzja ws. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej będzie wydawana w terminie 45 dni od dnia złożenia stosownego wniosku. Za niedotrzymanie terminu wojewodowie będą mogli zostać ukarani grzywną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu decyzji.

Ponadto projekt zakłada uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowych lub towarzyszących poprzez możliwość uzyskania - w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, a także zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów niezbędnych do korzystania z inwestycji mieszkaniowej.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Opublikowano: 2018-04-14 11:24

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.