Na co uważać. Pomyłki w oświadczeniach majątkowych

Brak określenia przynależności poszczególnych składników majątku i nieokreślenie warunków, na jakich zaciągnięto kredyt – to jedne z najczęściej popełnianych błędów w oświadczeniach majątkowych.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie opublikował poradnik dla JST, jak poprawnie wypełnić dokument, w którym zawarł informację o najczęstszych uchybieniach, które pojawiają się w oświadczeniach.

Jak wynika z publikacji, do najczęściej popełnianych błędów należy np. złożenie niekompletnej dokumentacji - brak drugiego egzemplarza oświadczenia majątkowego, bądź jego poszczególnych stron lub brak zeznania podatkowego PIT.

Zdarza się również, że składane dwa egzemplarze oświadczenia różnią się treścią, bądź jeden z nich jest nieuwierzytelnioną kopią. Błędem jest pozostawienie niektórych rubryk oświadczenia niewypełnionych lub niepodpisanie oświadczenia majątkowego przez jego wystawcę.

Powtarzającym się uchybieniem jest również brak określenia przynależności poszczególnych składników majątku do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Pomyłką jest nieokreślenie nazwy sprawowanej funkcji (dotyczy radnych, którzy wpisują jedynie wykonywany zawód, pomijając funkcję radnego, w związku z pełnieniem której składają oświadczenie majątkowe). Ponadto błędne jak nieokreślenie tytułu prawnego do posiadanej nieruchomości, niewykazanie jej powierzchni oraz wartości czy niewykazanie osiągniętego przychodu i dochodu z gospodarstwa rolnego.

Oświadczenia majątkowe bywają niezgodne z załączonym zeznaniem podatkowym PIT. Do częstych pomyłek urząd wojewody zaliczył też wykazanie ogólnego osiągniętego dochodu bez podziału i wskazania kwot uzyskiwanych z poszczególnych tytułów.

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia nie zawsze pamiętają o tym, by określić warunki, na jakich zaciągnięto kredyt (wobec kogo zaciągnięto zobowiązania finansowe, w związku z jakim zdarzeniem oraz w jakiej wysokości). Z kolei radni zapominają wykazać dochód z tytułu pełnienia funkcji w JST (dietę).

Informacje, które podlegają ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym, ujęte są w ustawach samorządowych. Wykaz obejmuje w szczelności: zgromadzone środki pieniężne i papiery wartościowe, nieruchomości oraz składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. złotych.

Termin na przekazanie oświadczenia majątkowego mija 30 kwietnia. Dokument, według stanu na 31 grudnia 2017 r., należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do oświadczenia powinno być dołączone zeznanie o wysokości dochodu (PIT) w ubiegłym roku.

Do złożenia deklaracji zobowiązani są samorządowcy z gmin, powiatów i województw, m.in. radni, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), ich zastępcy, sekretarze gmin, skarbnicy i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.

kic/

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd gminny - radny

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd gminny - wójt

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd powiatu - członek zarządu


Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd powiatu - radny

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd województwa - członek zarządu

Formularz oświadczenia majątkowego, samorząd województwa - radny

Opublikowano: 2018-04-16 23:10

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.