Kampania wyborcza. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści, ale są wyjątki

PKW wyjaśnia, czy kandydat może sam prowadzić kampanię wyborczą, np. wydrukować swoje plakaty i ulotki wyborcze za własne pieniądze.

Jak podkreśliła Państwowa Komisja Wyborcza, kampanię wyborczą na rzecz kandydatów prowadzą, co oznacza, że także finansują ją ze swoich pieniędzy, wyłącznie komitety wyborcze. "Jednocześnie przepisy Kodeksu wyborczego określają, że agitację wyborczą, która stanowi zasadniczy element kampanii wyborczej, może prowadzić każdy komitet i każdy wyborca" – zaznaczyła PKW.

Komisja przypomniała, że niedopuszczalne jest zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego bez pisemnej zgody pełnomocnika finansowego komitetu."Przepisy Kodeksu wyborczego określają także źródła, z których komitety wyborcze mogą pozyskiwać środki finansowe przeznaczane na finansowanie działań podejmowanych w ramach kampanii wyborczej, a także zasady pozyskiwania i wydatkowania tych środków" - zauważyła PKW.

Komisja podkreśliła, że wszystkie środki finansowe komitetu wyborczego muszą być gromadzone na rachunku bankowym. "Co do zasady, komitetom wyborczym nie wolno przyjmować także korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym" – wskazano w instrukcji.

Zwrócono przy tym uwagę na wyjątki, którymi są: darmowe rozwieszanie plakatów i rozdawanie ulotek wyborczych przez osoby fizyczne i pomoc w pracach biurowych udzielana przez takie osoby. PKW do wyjątków zaliczyła także korzystanie przez komitet z przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez wspomniane osoby fizyczne. Zakaz przyjmowania korzyści majątkowych nie obejmuje też darmowego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy oraz korzystania w czasie kampanii wyborczej z lokali i ze sprzętu biurowego podmiotów tworzących komitet.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów. Osoba kandydująca w wyborach może natomiast rozpocząć swoją kampanię od dnia przyjęcia przez organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

kic/

Opublikowano: 2018-04-16 14:08

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.