Przeciw obniżce. Stanowisko zarządu Związku Gmin Wiejskich RP

Obniżka wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz ich zastępców nie ma merytorycznego uzasadnienia – przekonują władze Związku Gmin Wiejskich RP.

Zarząd ZGWRP opublikował we wtorek swe stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów, obniżającego – średnio o 20 proc. - maksymalne i minimalne wynagrodzenia zasadnicze wójtów, burmistrzów i prezydentów. Związek w pierwszej kolejności wytyka wprowadzony przez stronę rządową tryb opiniowania tego projektu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu. Zdaniem związku powinien on być opiniowany nie w trybie obiegowym, ale – ze względu na „skalę zastrzeżeń” strony samorządowej - „w drodze pełnego trybu i procesu prac KWRiST, przewidzianych regulaminem pracy Komisji”.

Związek Gmin Wiejskich RP negatywnie ocenia zaproponowaną obniżkę, argumentując, że „obniżenie wynagrodzeń liderów samorządowych nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia”, a „zdecydowanie negatywna reakcja samorządowców na obniżenie ich wynagrodzeń ma posłużyć, w naszej ocenie, obniżeniu wysokiego społecznego poparcia dla ich służby, pracy i jej efektów”.
 
Związek pisze też, że „dokonywanie porównań samorządowców z parlamentarzystami jest chybione jako nie mające żadnych merytorycznych podstaw do takich analogii”. ZGWRP przekonuje także, że wprowadzana obniżka „budzi zasadnicze wątpliwości natury konstytucyjnej oraz dotyczące niezgodności z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego - związane z odgórną ingerencją rządu w wewnętrzne uregulowania, stanowiące istotę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego”.

„Zastosowanie stawek płac przewidzianych w projekcie skutkować będzie destabilizacją hierarchii stanowisk urzędniczych wewnątrz kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego. Pogłębiona zostanie dysproporcja pomiędzy funkcjonariuszami z wyboru i powołania. Wynagrodzenie organów wykonawczych jednostek i ich związków będzie porównywalne lub niższe z wynagrodzeniem osób podległych oraz innych stanowisk opłacanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przypomnieć tylko należy, iż w systemie wynagrodzeń samorządowych tylko osoby z wyboru pozbawione są możliwości otrzymywania premii i nagród (poza dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i nagrodą jubileuszową). Także tylko tych osób dotyczą ustawowe zakazy związane z zatrudnieniem zarówno w trakcie kadencji, jak i po niej” – czytamy w stanowisku władz Związku Gmin Wiejskich RP.

Pełna treść stanowiska zarządu ZGWRP poniżej:

Opublikowano: 2018-05-16 11:11

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.