Dworki czekają. 130 zabytkowych dworków nieodpłatnie może zostać przekazane samorządom

Przez ostatnie lata ok. 240 dworków i zespołów pałacowo-parkowych nieodpłatnie zostało przekazane samorządom z zasobu własności rolnej skarbu państwa (ZWRSP). Ponad 60 proc. z dwóch tysięcy takich obiektów sprzedano. Nadal ok. 130 czeka na nowych właścicieli, ale ich przejmowanie przez JST jest utrudnione.  

Jak poinformował Wojciech Adamczyk, rzecznik prasowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), w zasobie własności rolnej skarbu państwa pozostaje ok. 450 zespołów dworskich i pałacowo-parkowych, z czego 75 proc. wydzierżawiono, a ok. 130 zespołów pozostaje do zagospodarowania.  

Stan techniczny obiektów ulega stopniowemu pogorszeniu, co generuje duże koszty związane z zabezpieczeniem, dozorem, ochroną i monitoringiem oraz realizacją obowiązków wynikających z ustawy z 23 lipca 2001 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – przyznał Adamczyk. Istotnym zadaniem jest więc ich trwałe rozdysponowanie, a nieodpłatne przekazanie na rzecz JST jest jednym z podstawowych kierunków tych działań – dodał. 

Jego zdaniem generalnie samorządy nie są jednak zainteresowane przejmowaniem zespołów dworskich i pałacowo-parkowych. Przejmowanie obiektów utrudniają m.in. obowiązujące przepisy. 

Nieodpłatne przekazanie przez KOWR nieruchomości samorządom, zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91), może mieć miejsce tylko jeśli nieruchomość zostanie przeznaczona w miejscowym planie lub studium na określone w ustawie cele. Jest to m.in. realizacja inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej, zakładania lub rozszerzania cmentarzy komunalnych albo, jeżeli położony jest na nich cmentarz. 

Należy jednak zaznaczyć, że JST składając wniosek o nieodpłatne przekazanie nieruchomości, określa cel na jaki nieruchomość zostanie przejęta, termin realizacji celu oraz źródła finansowania inwestycji. JST na realizację zadania zgodnie z art. 24 ust. 5a ww. ustawy ma 10 lat. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel wskazany we wniosku lub wykorzystanie nieruchomości na inny cel KOWR, może żądać zwrotu równowartości nieruchomości lub zwrotu nieruchomości – podkreślił rzecznik prasowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Nieodpłatne przekazanie samorządom pozostałych w zasobie dworków i zespołów pałacowo-parkowych jest utrudnione także m.in. przez toczące się procedury sądowe, których celem jest zwrot nieruchomości spadkobiercom po byłych właścicielach. 

Większość obiektów pozostaje w złym stanie technicznym, a to oznacza konieczność znalezienia dla nich środków na remonty. Te, które są wpisane do rejestru zabytków, są zazwyczaj poddane rygorom konserwatora zabytków, ograniczającym zakres ich modernizacji i zwiększających koszty adaptacji.

Nieodpłatne przejmowanie zespołów pałacowych i dworków przez samorządy utrudnia także zasiedlenie obiektów zabytkowych przez byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, które to obiekty do zasobu zostały przekazane wraz z umowami najmu. Problemy wywołują także: bezumowne użytkowanie pałaców przez byłych dzierżawców, przedłużające się sprawy sądowe o wydanie nieruchomości, czy zła lokalizacja, która ogranicza możliwości zagospodarowania obiektu na cele komercyjne, edukacyjne bądź kulturalne.  

Z danych KOWR wynika, że w ciągu 25 lat jedynie 240 takich obiektów nieodpłatnie przekazano samorządom. Obecnie w zasobie własności rolnej skarbu państwa pozostaje ok. 450 zespołów, z czego ok. 75 proc. wydzierżawiono, a ok. 130 zespołów pozostaje do zagospodarowania. 

Do zasobu własności rolnej skarbu państwa weszły nieruchomości rolne po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, w tym również ok. 2350 zabytkowych zespołów dworskich i pałacowo-parkowych. Najwięcej obiektów tego typu rozlokowanych było na Dolnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim, Warmii i Mazurach, a także w woj. kujawsko-pomorskim i wielkopolskim – poinformował rzecznik prasowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Większość, bo ponad 60 proc. tych obiektów została sprzedana.  

Jak poinformował KOWR, stan techniczny oraz stan formalno-prawny wpisanych do rejestru zabytków przyjętych do ZWRSP był bardzo zróżnicowany jednak w przeważającej części były one bardzo zaniedbane i wymagały natychmiastowych remontów.  

Więcej o przejmowaniu przez samorządy dworków i pałaców czytaj: Pałace do gmin

amk/woj/


Opublikowano: 2018-06-07 08:54

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.