Stawki do TK. Samorządowcy chcą, by TK ocenił legalność rozporządzenia płacowego

Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwróciła się do prezydenta Andrzeja Dudy o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie legalności rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Samorządowcy argumentują, że rozporządzenie RM z 15 maja br. jest niezgodne z Konstytucja RP, Europejska Kartą Samorządu Lokalnego oraz ustawą o pracownikach samorządowych. Ponadto - zostało wydane z pogwałceniem zasad konsultacji i powoduje bez żadnego merytorycznego uzasadnienia radykalne pogorszenie sytuacji płacowej pracowników, przy niezmienionym zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności.

Opinie prawne, na zlecenie Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP i Związku Województw RP, przygotowali: prof. Hubert Izdebski, prof. Krystian Ziemski oraz dr Mariusz Bidziński. Eksperci uznali zgodnie, że zarówno zawartość rozporządzenia RM, kontekst, jak i sposób postępowania prawodawcy w tej sprawie jest głęboko sprzeczny z zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności samorządu terytorialnego.

Eksperci zwrócili uwagę, że stronie samorządowej dano jeden dzień na przygotowanie opinii nt. rozporządzenia i udostępniono jedynie załączniki do projektu tego dokumentu. Argumentują, że Rada Ministrów nie ma upoważnienia ustawowego do kształtowania poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru. Zwracają uwagę na zapis ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym poziom wynagrodzeń powinien być uzależniony od zajmowanego stanowiska. W związku z tym sprzeczne z prawem są sytuacje, w których wyższe wynagrodzenia zasadnicze przysługują osobom na niższych stanowiskach.

Według ekspertów określone w rozporządzeniu stawki wynagrodzeń są nieadekwatne i nieproporcjonalnie niskie do wymaganych kompetencji. Jako przykład podano nowe widełki placowe dla marszałka 2-milionowego województwa, określone na poziomie 4200 - 5200 zł (plus 2500 dodatku funkcyjnego). W przypadku zastępcy kierownika USC wymagane są wykształcenie wyższe i 4-letni staż pracy, a wynagrodzenie na tym stanowisku rozporządzenie RM określa na 1940 zł (wobec obowiązującej stawki wynagrodzenia minimalnego 2100 zł).

Prof. Izdebski zwraca uwagę, że Europejska Karta Samorządu Lokalnego nadaje nie tylko organom wybieranym przez ludność (przedstawicielom), ale i pracownikom samorządowym status szczególny, który nie może być tożsamy ze statusem przedstawicieli i pracowników szczebla państwowego (tj. także administracji rządowej) – w ramach szczególnego potraktowania samorządu jako, realizowanego przez bezpośrednio wybierane rady, „prawa i zdolności społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców”.

Powołuje się ponadto na unijne rozporządzenie w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych. W świetle tej regulacji Rada Ministrów, odpowiadająca za stan
budżetu państwa, może w oczywisty sposób mieć kompetencję regulowania wynagrodzeń wypłacanych z budżetu państwa. Wynagrodzenia prezydentów i innych pracowników samorządowych są natomiast w całości ponoszone z budżetów właściwych jednostek samorządu.

Rozporządzenie RM, które opublikowano w Dzienniku Ustaw 17 maja pod pozycją 936, zawiera m.in. tabele z wykazem stanowisk w JST i kwotami wynagrodzeń zasadniczych i maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego obowiązujące do 30 czerwca oraz oddzielnie tabele z kwotami, które będą obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Dokument obniża średnio o 20 proc. (z zaokrągleniem do pełnych setek złotych w górę i w dół) minimalne i maksymalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub w związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

Źródło: ZMP

woj/

Opublikowano: 2018-06-11 19:07

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.