Zwroty za dps. NSA: decyzja o skierowaniu do dps powinna konkretyzować kwestie opłat

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że gmina domagająca się od bliskich zwrotu wydatków za pobyt osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej powinna wcześniej skonkretyzować kwestię opłat w decyzji o skierowaniu do dps.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec tego domu, małżonek, zstępni, wstępni, a w końcu gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. W przypadku niewywiązywania się osób bliskich z obowiązku opłaty za pobyt w dps opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do dps. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

W praktyce część gmin i sądów administracyjnych interpretowała te przepisy w ten sposób, iż obowiązek uiszczania opłat przez bliskich wynika z samej ustawy, zaś szczegółowa wysokość opłaty i jej podział między konkretnych bliskich pensjonariusza dps były ustalane dopiero w decyzji będącej podstawą do prowadzenia egzekucji tej opłaty.

Wątpliwości co do takiego podejścia miał Prokurator Generalny, który wystąpił do NSA o stwierdzenie w jakiej formie i kiedy powinno nastąpić ustalenie koniecznej do poniesienia opłaty i jaki charakter ma takie rozstrzygnięcie. Chodzi o to, by bliscy osób umieszczonych w dps nie byli zaskakiwani obowiązkiem zwrotu należności. Według PG obowiązek partycypowania przez bliskich w kosztach utrzymania osoby skierowanej do dps powinien zostać określony w decyzji o skierowaniu i ustaleniu opłaty za pobyt w tym domu.

NSA podzielił argumentację prokuratury. "Skoro gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków, to żądanie gminy powinno być skierowane do tej osoby, która była zobowiązana do ponoszenia tej opłaty i tego zobowiązania nie wykonała. Trudno bowiem zaakceptować taką sytuację, w której gmina z żądaniem zwrotu mogłaby wystąpić do jakiejkolwiek osoby z osób wymienionych w ustawie - z samego faktu, że (ta osoba) znajduje się we wskazanym kręgu, które określa ustawowy przepis" - głosi uzasadnienie uchwały podjętej przez siedmiu sędziów.

Jak wskazał NSA, choć obowiązek wnoszenia opłaty przez bliskich za pobyt osoby w dps wynika z ustawy, to jednak żeby obowiązek ten przekształcił się w zobowiązanie konkretnej osoby do uiszczenia takiej opłaty, potrzebna jest zindywidualizowana decyzja administracyjna.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

woj/


Opublikowano: 2018-06-12 10:42

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.