Sołtys z wyrokiem. Upoważnienie rady do określania "wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych" ma ograniczenia

Prawomocny wyrok sądu za przestępstwo umyślne nie może być przesłanką wykluczającą możliwość sprawowania funkcji sołtysa.

Radni w uchwale określili, że wcześniejsze wygaśnięcie mandatu sołtysa i poszczególnych członków rady sołeckiej następuje w przypadku prawomocnego skazującego wyroku sądowego za przestępstwo umyślne. Według wojewody podkarpackiego – niesłusznie, gdyż przepisy nie zawierają upoważnienia do wprowadzenia w statutach sołectw takich zapisów.

"Upoważnienie rady gminy do określania +wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych+ nie zawiera upoważnienia do wprowadzania przesłanki wykluczającej możliwość sprawowania funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej, jaką jest prawomocny wyrok sądu, orzeczony za przestępstwo popełnione z winy umyślnej" – podkreślono w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody podkarpackiego. Powołano się przy tym na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Jak zauważono, ustawa o samorządzie gminnym w art. 36 ust.2 ustanawia podstawowe zasady prawa wyborczego dotyczące sołtysa i rady sołeckiej.

Ustawa przewiduje, że sołtys i członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

"Przepis w sposób kompletny reguluje podstawowe zasady prawa wyborczego organów sołectw, wytyczając w ten sposób radzie gminy dopuszczalne granice regulacji statutem sołectwa" – zaznaczono w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Według wojewody, rada gminy nie mogła też wprowadzić w statucie sołectwa zapisu pozwalającego na odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej w sytuacji, gdy sołtys utracił zaufanie mieszkańców sołectwa, gdyż pojęcie to jest "nieostre i nieobjęte definicją zarówno statutową, jak i ustawową".

"Akt prawa miejscowego, jako źródło prawa powszechnie obowiązującego, nie może zawierać norm niedookreślonych, czy niedefiniowalnych, z których zaistnieniem wiążą się określone w jego treści sankcje. Sytuacja taka bowiem wprowadza uznaniowość w stosowaniu normy prawnej i nie pozwala na jednoznaczne określenie standardów w zakresie postępowania zgodnego z jej dyspozycją" – podkreślono w rozstrzygnięciu nadzorczym.

kic/

Opublikowano: 2018-06-14 12:04

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.