Wieluń: Motywacyjny System Gospodarki Odpadami

Gmina Wieluń zaprasza mieszkańców gminy do udziału w pilotażowym projekcie pn. Motywacyjny System Gospodarki Odpadami, dotyczącym segregacji odpadów opakowaniowych butelek plastikowych typu PET oraz puszek aluminiowych.

Celem Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami jest zapewnienie efektywnego i prospołecznego sposobu segregacji odpadów "u źródła" powodującego zmianę zachowań i przyzwyczajeń mieszkańców oraz powszechną edukację z wykorzystaniem czynników motywacyjnych, m.in. poprzez gwarantowany system nagród dla uczestników projektu, osiągających najwyższy wyniki w segregacji odpadów opakowaniowych.

Projekt powstał przy współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach prac Międzyresortowego Zespołu ds. Innowacyjności "Mapa drogowa gospodarki o obiegu zamkniętym dla Polski".

Gospodarka w Obiegu Zamkniętym stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej rządu. Jest to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Takie podejście ma prowadzić do stworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki. Idea ta uwzględnia wszystkie etapy cyklu życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów aż do ich zagospodarowania tj. efektywnego recyklingu.


Korzyści z uruchomienia projektu:
• On-line dostęp gminy do raportów i danych z projektu
• Nagrody dla uczestników projektu - motywacja do segregacji odpadów "u źródła"
• Edukacja - budowa świadomości ekologicznej i zmiana przyzwyczajeń
• Zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach
• Zwiększenie poziomów recyklingu
• Wprowadzanie w życie nauk papieskiej encykliki "Laudato Si"
• Wdrażanie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym - Circular Economy
• Realizacja Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - Krajowe Inteligentne Specjalizacje dotyczące gospodarki odpadami

Motywacyjny System Gospodarki Odpadami to innowacja w aspekcie procesowym i technologicznym pozwalająca na synergię czterech grup projektu:
1. mieszkaniec - motywacja do segregacji
2. samorząd - osiąganie realnych poziomów odzysku i recyklingu
3. przemysł recyklingowy - dostęp do czystych surowców wtórnych
4. partnerzy biznesowi - promocja poprzez ekologię

Rozwiązanie w całości opiera się na polskiej myśli inżynierskiej i wykorzystuje dwa elementy: system informatyczny (Platforma EcoTech System) oraz prototypy automatów do segregacji.

Gmina Wieluń aktywnie promuje założenia Gospodarki w Obiegu Zamkniętym i jako pierwsza w Polsce rozbudowuje system selektywnej zbiórki o nowy i prospołeczny projekt. Odpady opakowaniowe będzie można zwrócić w specjalnych maszynach ustawionych na terenie gminy i wziąć udział w rywalizacji o cenne nagrody.

Serdecznie zaprasza Burmistrz Wielunia!

Segreguj odpady - Zyskuj z Gminą Wieluń.

Opublikowano: 2018-06-28 11:16

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.