Podatek urzędnika. Do przychodów należy zastosować koszty uzyskania w wysokości 20 proc. przychodu

Obliczając dochód urzędnika wyborczego, należy zastosować do przychodów koszty uzyskania w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu - wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów.

Jak wynika z przepisów Kodeksu wyborczego, urzędnicy wyborczy są powoływani na swoją funkcję przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego, a za wykonywane zadania przysługuje im wynagrodzenie.

Ministerstwo Finansów zapytane, czy wynagrodzenie urzędnika wyborczego będzie opodatkowane, poinformowało, że na wypłacającym ciążą obowiązki płatnika w rozumieniu art. 41 ust. 1 ustawy PIT.

"Płatnik jest obowiązany do obliczenia dochodu urzędnika wyborczego poprzez zastosowanie do przychodów kosztów uzyskania w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy PIT), a następnie do pobrania od dochodu zaliczek na podatek w wysokości 18 proc. stawki podatku" – wskazał resort.

MF zauważyło przy tym, że ustawa – Kodeks wyborczy nie reguluje rodzaju stosunku prawnego, na podstawie którego urzędnik wyborczy wykonuje swoje zadania. "Stąd wynagrodzenia urzędników wyborczych za realizację ich zadań spełniają kryteria do ich zakwalifikowania do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy PIT" – podało ministerstwo.

Zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności.

Źródła przychodów ustawodawca rozróżnił w art. 10 ust. 1 (pkt 1–9) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyodrębniając w nich m.in. stosunek pracy (pkt 1) i działalność wykonywaną osobiście (pkt 2). "Przyporządkowanie przychodu do właściwego źródła ma istotne znaczenie, gdyż determinuje sposób opodatkowania dochodu" – podkreślił resort finansów.

W myśl art. 191a § 1 Kodeksu wyborczego w każdej gminie działają urzędnicy wyborczy powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Na podstawie ustawy pracodawca obowiązany jest zwolnić urzędnika wyborczego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wykonywania zadań.

Urzędnikom wyborczym za realizację zadań przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji, przy założeniu że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z zastosowaniem mnożnika 2,5. W tym roku wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł, jeśli będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu.

kic/Opublikowano: 2018-07-09 11:41

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.