Bez publikacji. WSA: bez publikacji uchwała ws konsultacji - nieważna

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami to akt prawa miejscowego i jako taki musi być opublikowany - stwierdził WSA w Krakowie i unieważnił uchwałę Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Orzeczenie jest nieprawomocne. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w tej sprawie WSA w Krakowie zawiesił postępowania, w których ma stwierdzić czy statuty poszczególnych sołectw w gminie Gródek nad Dunajcem uchwalono zgodnie z prawem, a co za tym idzie czy są one obowiązujące.

Swoją uchwałę Rada Gminy w Gródku nad Dunajcem podjęła 14 lutego 2007r. Postanowiono, że wśród mieszkańców wszystkich sołectw na terenie gminy przeprowadzona zostanie konsultacja społeczna w sprawie nadania poszczególnym sołectwom statutów. Konsultacja miała się odbyć w formie uchwały zebrania ogólnego mieszkańców i odbyć się pod kierunkiem wójta. Uchwała miała wejść w życie "z dniem podjęcia".

Regulację zaskarżył Prokurator Okręgowy w Nowym Sączu zarzucając m.in., że istotnie narusza ona konstytucję oraz ustawę o samorządzie gminnym poprzez zaniechanie jej opublikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym i przyjęcie, iż zaskarżona uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zdaniem prokuratury, jako akt prawa miejscowego uchwała podlegała ogłoszeniu i mogła wejść w życie najwcześniej po upływie 14 dni od momentu publikacji.

Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem wnosił o oddalenie skargi; wskazywał, że uchwała została podjęta na potrzeby tylko jednej konsultacji i jako taka nie zawiera norm abstrakcyjnych i tym samym nie jest aktem prawa miejscowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił uchwałę w całości stwierdzając, że w sposób istotny narusza ona prawo. Według sądu, uchwała stanowi akt prawa miejscowego, gdyż zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec gminy. Określono w niej bowiem zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, kształtując uprawnienia generalnie i abstrakcyjnie określonego kręgu podmiotów – mieszkańców Gminy Gródek nad Dunajcem.

Skoro zatem - jak orzekł sąd - uchwała jest aktem prawa miejscowego, warunkiem jej wejścia w życie jest jego ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym. "Brak publikacji powyższego aktu we właściwym trybie stanowi istotne, kwalifikowane naruszenie prawa stanowiące podstawę do stwierdzenia jego nieważności. Z art. 94 ust. 1 i 2 u.s.g. wynika, że nieważność zaskarżonej uchwały mogła zostać stwierdzona nawet po roku od daty jej podjęcia" - stwierdził WSA w Krakowie.

"Uchwała z zakresu prawa miejscowego, która podlega obowiązkowi ogłoszenia, a która nie zostaje przekazana do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, jest w całości nieważna. Przy czym nieważność ta dotyczy nie tylko jej postanowień sprzecznych z przepisami, ale dotyczy całości uchwały jako aktu prawa miejscowego, gdyż z powodu jej nieogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie może ona wywołać skutków prawnych w niej zamierzonych" - podkreślił sąd.

W orzeczeniu wskazano, że właściwe ogłoszenie aktu prawa miejscowego jest warunkiem jego wejścia w życie – co wprost wynika z art. 88 ust. 1 i 2 konstytucji. Ponadto sąd zauważył, że naruszony został art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Przepis ten stanowi: "Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy". 

js/

Opublikowano: 2018-07-09 14:18

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.