Bez usług. MRPiPS: 15 proc. gmin wciąż bez usług opiekuńczych dla seniorów w miejscu zamieszkania

Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska zaapelowała do gmin i miast nierealizujących usług opiekuńczych dla osób starszych w miejscu zamieszkania, by pilnie zaczęły wywiązywać się z tego zadania. Minister przywołała  raport NIK w tej sprawie. 

"Apeluję do Państwa o podjęcie pilnych działań w celu lepszej diagnozy środowiska lokalnego, określenia faktycznych potrzeb, w szczególności w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz rozpoczęcie realizacji tego zadania. Wsparcie finansowe gmin zapewnią środki Programu „Opieka 75+" - napisała w liście do wójtów i burmistrzów Rafalska.

Odnosząc się do wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli dot. usług opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania minister określiła jej wyniki jako niepokojące. "Wynika z niej, że w dalszym ciągu wiele gmin nie realizuje tego zadania" – pisze minister Rafalska. Taką sytuację potwierdzały także badania jednorazowe przeprowadzone w latach 2017 i 2018 roku przez ministerstwo w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Z danych ministerstwa wynika, że od 2015 roku liczba gmin nierealizujących usług opiekuńczych spadła z 470 w roku 2015 do 376 w roku 2017, co ministerstwo ocenia pozytywnie. "Tym niemniej w dalszym ciągu 15 proc. ogólnej liczby gmin Polsce ich nie realizuje, z czego 370 to gminy do 60 tys. mieszkańców, a aż 369 to gminy do 20 tys. mieszkańców" – czytamy w liście do gmin i miast.

Minister przypomniała, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, realizacja usług opiekuńczych dla osób starszych w miejscu zamieszkania to zadanie własne gminy, które musi ona realizować.

"Należy podkreślić, że jest to jedna z najtańszych form wsparcia osób i rodzin. Dodatkowo umożliwia osobom wymagającym tej formy pomocy, pozostanie w środowisku lokalnym, zamiast kierowania ich do domów pomocy społecznej"– podkreśliła Rafalska.

Przypomniała również, że od roku 2018 realizowany jest Program "Opieka 75+", którego celem jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, które mieszkają na terenach małych gmin do 60 tys. mieszkańców. 

"W roku bieżącym wnioski o udział w programie zgłosiły 454 gminy. Natomiast środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań w ramach ww. programu pozwalają na przystąpienie do niego większej liczby gmin" – zauważyła minister Rafalska.

"Wyjaśnienia gmin, dotyczące powodów braku realizacji usług, które zostały zebrane na prośbę Ministerstwa na początku bieżącego roku przez służby Wojewodów, nie są dla mnie satysfakcjonujące z uwagi na sytuację demograficzną w Polsce" - stwierdziła Rafalska.

NIK w swoim raporcie wskazała, że prawie 20 procent gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania, mimo iż należy to do ich obowiązków. "Problemem pozostaje brak określonych standardów takiej opieki, a co za tym idzie brak możliwości oceny jakości świadczonych usług" – wskazała Izba. 

Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania, zgodnie z definicją, powinny obejmować pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Usługi kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych. 

Chodzi także o zwiększenie szansy na pozostanie w środowisku zamieszkania i opóźnienie momentu, w którym jest konieczne zapewnienie stałej opieki instytucjonalnej. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania to forma bardziej przyjazna seniorom niż pobyt w domach całodobowej opieki. Są one także aż czterokrotnie tańsze od pobytu w domach pomocy społecznej.

Więcej na ten temat: Senior bez opieki

amk/ jsOpublikowano: 2018-08-02 10:43

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.