Bez limitu. Wojewoda stwierdził nieważność uchwały w sprawie limitów na etat dla bibliotekarza

Rada gminy nie może w uchwale ustalać limitów uczniów, na których przysługuje etat bibliotekarza – wskazał w najnowszym rozstrzygnięciu wojewoda świętokrzyski.

Radni gminy Bałtów w uchwale z 26 czerwca 2018 r. ustalili liczbę uczniów w szkołach, na których przysługuje etat bibliotekarza. Zgodnie z uchwałą, od nowego roku szkolnego jeden etat bibliotekarza przysługiwać miał w szkołach liczących powyżej 150 uczniów. Natomiast w szkołach liczących poniżej 150 uczniów, rada gminy Bałtów ustaliła jedną godzinę pracy bibliotekarza na każdych 10 uczniów.

Nieważność uchwały stwierdził jednak świętokrzyski wojewoda, który uznał, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Bowiem - zdaniem wojewody - Rada Gminy nie ma upoważnienia „do określania w formie uchwały limitów uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza”. Takiego prawa nie daje radnym ani ustawa o samorządzie gminnym, ani też Karta Nauczyciela, na przepisy których powołali się radni, przyjmując uchwałę.

Wojewoda świętokrzyski przypomniał, że kwestie limitów uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza regulowało zarządzenie resortu edukacji z 4 czerwca 1997 r., jednak zostało ono uchylone 1 stycznia 1999 r.   Uchylenie ww. zarządzenia nie skutkowało jednak przejściem upoważnienia w tym zakresie na Radę Gminy – wskazał.

W uzasadnieniu do rozstrzygnięcia nadzorczego Agata Wojtyszek, wojewoda świętokrzyski, wskazała, że brak jest również podstawy do określania przez radnych ilości godzin pracy nauczyciela bibliotekarza, ponieważ kwestie tą wyczerpuje art. 42 ust. 3 pkt 10 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z nim tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela bibliotekarza wynosi 30 godzin.

- W przypadku aktów prawa miejscowego przekroczenie delegacji ustawowej stanowi istotne naruszenie prawa. Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu udzielonego przez ustawę upoważnienia w zakresie tworzenia przepisów wykonawczych i w tych działaniach nie może tego upoważnienia ani zawężać ani przekraczać – zaznaczył wojewoda.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze gminie Bałtów przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

amk/

Opublikowano: 2018-08-09 14:35

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.