Kolizja terminów. Zawiadomienie o wysokości opłat - w najkrótszym terminie

Zapisy znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę uniemożliwiają spółdzielniom wywiązanie się z terminów informowania mieszkańców o zmianach wysokości opłat za wodę i ścieki - alarmuje poseł Krzysztof Gadowski.

W interpelacji skierowanej do resortu gospodarki morskiej poseł zwrócił uwagę na kolizję przepisów znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie terminów, w jakich spółdzielnie muszą informować mieszkańców o zmianach wysokości opłat za wodę i ścieki.

  1. Przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówią o tym, że:

Art. 24e. 1. W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 24c ust. 2 lub 4, stała się ostateczna, organ regulacyjny ogłasza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
2. Właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zamieszcza zatwierdzoną taryfę albo tymczasową taryfę na swojej stronie internetowej lub udostępnia ją w punktach obsługi klientów.

Art. 24f. 1. Zatwierdzona taryfa oraz tymczasowa taryfa wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w art. 24e ust. 1.

Poseł zwrócił uwagę, że przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią, że w przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić lokatorów co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

Jego zdaniem w efekcie kolizji powyższych przepisów spółdzielnie nie są w stanie wywiązać się z terminów na poinformowanie mieszkańców o zmianach stawek opłat za wodę i ścieki.

W odpowiedzi wiceminister gospodarki morskiej Anna Moskwa poinformowała, że zawiadomienie mieszkańców przez spółdzielnię o zmianie wysokości opłat nie ma jedynie charakteru informacyjnego, a ma na celu dokonanie pewnego przeobrażenia w dotychczasowych stosunkach cywilnoprawnych pomiędzy spółdzielnią a mieszkańcem. Zawiadomienie to jest jednostronną czynnością prawną spółdzielni wywołującą zmiany w zakresie wysokości pobieranych dotychczas opłat eksploatacyjnych. Taka czynność prawna jest działaniem, które nie może zostać zrealizowane, jeżeli oświadczenie woli spółdzielni nie dojdzie do wiadomości adresata.

Według Moskwy „spółdzielnia ma obowiązek zawiadomić mieszkańców o zmianie wysokości opłat w najkrótszym możliwym terminie, nawet w przypadku wystąpienia ewentualnej kolizji między terminami wynikającymi z obu ww. ustaw, tak aby zachować walor należytej staranności działania".

Minister zadeklarowała jednocześnie, że sprawa ta zostanie wzięta pod uwagę przy najbliższej zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.    

mp/

Opublikowano: 2018-08-10 12:06

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.