Kalendarz wyborczy. 15 dat – terminów wykonania czynności wyborczych

27 sierpnia upływa termin wykonania pierwszych czynności wyborczych – wynika z opublikowanego we wtorek kalendarza wyborów samorządowych.

Daty, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, zawiera kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów.

Termin wykonania pierwszej czynności wyborczej - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej - upływa 27 sierpnia. Najpóźniej tego dnia należy też zawiadomić odpowiednio Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego (w zależności od skali działania i rodzaju komitetów wyborczych) o utworzeniu komitetu wyborczego.

Termin na zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 26 września o północy. Do 6 października terytorialne komisje wyborcze rozplakatują obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, a gminne komisje wyborcze o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Również do 6 października wyborcy niepełnosprawni mają czas na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Zakończenie kampanii wyborczej, a tym samym cisza wyborcza zacznie obowiązywać 19 października o godz. 24.00.

W sumie kalendarz zawiera 15 pozycji - dat i związanych z nimi czynności wyborczych. Ostatnią z nich jest głosowanie, które odbędzie się w niedzielę 21 października w godz. 7.00-21.00.

Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Rozporządzenie jest wydawane na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego oraz ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Prezes Rady Ministrów zarządza w drodze rozporządzenia wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W tym samym akcie określa się datę wyborów oraz terminy na dokonanie poszczególnych czynności wyborczych (kalendarz wyborczy).

do dnia 27 sierpnia 2018 r

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 
do dnia 27 sierpnia 2018 r.

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

 
do dnia 6 września 2018 r.

- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 
do dnia 11 września 2018 r.

- powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

 
do dnia 16 września 2018 r.

- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów


do dnia 16 września 2018 r. do godz. 24:00

- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy


do dnia 21 września 2018 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

 
do dnia 21 września 2018 r.


-
zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 
do dnia 26 września 2018 r.

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

 
do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 
do dnia 28 września 2018 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

 
do dnia 30 września 2018 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim

 
do dnia 30 września 2018 r

- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

 
do dnia 30 września 2018 r.

- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

 
do dnia 6 października 2018 r.

- rozplakatowanie obwieszczeń:
 a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

 
do dnia 6 października 2018 r.

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

 
od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00

- nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

 
do dnia 12 października 2018 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 
do dnia 16 października 2018 r.

- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

 
w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00

- zakończenie kampanii wyborczej

 
w dniu 20 października 2018 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

 
w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 głosowanie

*
Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin


kic/

Pełny kalendarz wyborczy


Opublikowano: 2018-08-14 11:14

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.