Kraków: Rusza pilotażowy program termomodernizacji

Od 24 września do 5 października będzie można złożyć wniosek w ramach programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Krakowie. W tym roku program będzie realizowany pilotażowo, w jego ramach dotacje może uzyskać 20 gospodarstw domowych. Na zadanie przeznaczono 1 mln zł. Co ważne, na wykonanie termomodernizacji mieszkańcy mają czas do 10 listopada br., zatem warto nie zwlekać i już teraz kompletować wymagane dokumenty.

W ramach programu udzielana będzie dotacja do termomodernizacji budynków jednorodzinnych:

- posiadających ogrzewanie proekologiczne, a zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne nastąpiła po 13 września 2011 roku,
- posiadających ogrzewanie na paliwo stałe, dla których wnioskodawca uzyskał dotację w ramach PONE lub złożył kompletny wniosek na zmianę systemu ogrzewania,

i obejmować będzie:


Termomodernizacja budynku będzie musiała zostać wykonana na podstawie zaleceń zawartych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej. Maksymalna łączna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł.

Program jest kierowany do osób fizycznych, których dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 250 proc. kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. l pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.:

- do 1285 zł netto na miesiąc w gospodarstwie wieloosobowym,
- do 1585 zł netto na miesiąc w gospodarstwie jednoosobowym.

Obowiązujący w naborze wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny:

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa,
w Wydziale ds. Jakości Powietrza UMK:
- al. Powstania Warszawskiego 10,
- os. Zgody 2,
- ul. Wielicka 28a.

Dokumentami, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji są:

- dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością: w przypadku współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli budynku jednorodzinnego; w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem, wymagana jest zgoda właściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku na wykonanie zadania; w przypadku budynków z dwoma wydzielonymi lokalami wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli/współwłaścicieli obu lokali,
- dokumenty uprawniające do występowania w imieniu wnioskodawcy: pełnomocnictwo szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
- ocena energetyczna lub audyt energetyczny,
- oświadczenie beneficjenta programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla miasta Krakowa dotyczące: nieprowadzenia w budynku działalności gospodarczej, wykonania całości prac termomodernizacyjnych, wykonania inwestycji z uwzględnieniem ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy oraz potrzeby uzyskania wymaganych dokumentów/pozwoleń do realizacji zadania,
- harmonogram rzeczowo-finansowy,
- pisemna informacja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie z potwierdzeniem nieprzekraczania 250% kryterium dochodowego,
- inne, niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku.

Szczegółowe informacje:

pod numerem infolinii Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK: 12 616 88 48,
w Punktach Informacyjno-Doradczych UMK:
- al . Powstania Warszawskiego 10, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-18.00,
- os. Zgody 2, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30,
- ul. Wielicka 28a, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.30.

Termomodernizację należy zrealizować i rozliczyć do 10 listopada 2018 r.


Opublikowano: 2018-09-13 11:09

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.