Zasady w obwodzie. Regulamin dla obwodowych komisji wyborczych

Kto ma podpisać protokół przekazania dokumentów między obwodowymi komisjami ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników? Jest regulamin PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła regulamin obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Zgodnie z nim komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje właściwy komisarz wyborczy, a organizuje urzędnik wyborczy przy pomocy właściwego urzędu gminy.

Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, omawia też swoje zadania i tryb pracy.

Głosowanie

Obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów. Zadania te komisja wykonuje, współdziałając z urzędnikiem wyborczym oraz urzędem gminy.

Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym musi równocześnie przebywać co najmniej 2/3 pełnego składu komisji ds. głosowania, w tym przewodniczący lub jego zastępca. Wszelkie rozstrzygnięcia muszą być podejmowane w obecności co najmniej połowy składu (z udziałem przewodniczącego lub zastępcy).

Przekazanie

Komisja ds. przeprowadzenia głosowania musi przekazać komisji ds. ustalenia wyników głosowania spis wyborców, urnę wyborczą wraz ze znajdującymi się w niej kartami do głosowania , egzemplarze protokołu głosowania w obwodzie , niewykorzystane karty do głosowania , akty pełnomocnictwa do głosowania , innych dokumenty, w tym uchwały komisji lub zarządzenia jej przewodniczącego, dotyczące przebiegu głosowania , pieczęci komisji.

Protokół przekazania „lokalu wyborczego” podpisują wszyscy obecni przy przekazaniu członkowie każdej z tych komisji, w tym obowiązkowo przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Liczenie

Obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie wszystkie czynności wykonuje wspólnie przez członków komisji w liczbie stanowiącej co najmniej 2/3 jej pełnego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

Protokół głosowania w obwodzie oraz kopie protokołu głosowania w obwodzie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, obecne przy ich sporządzaniu.

aba/

Opublikowano: 2018-09-10 13:12

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.