Prawo zastępujących. Wojewoda o obniżeniu pensum nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie

Rada gminy, ustalając zniżki w pensum, nie może dyskryminować nauczycieli tylko z tego powodu, że pełnią funkcję kierowniczą w zastępstwie – wskazuje wojewoda dolnośląski.

Rada Gminy Stoszowice przyjęła uchwałę w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska w placówkach oświatowych. Postanowiła w niej, że dyrektorom szkół obniżone pensum przysługuje od dnia objęcia stanowiska, a nauczycielom, którzy funkcję dyrektora pełnią w zastępstwie - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie tej funkcji.

Zdaniem organu nadzoru takie rozwiązanie stanowi naruszenie art. 42 ust. 7 pkt 2 w zw. z art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela.

„Obniżenie wymiaru godzin albo zwolnienie od obowiązku realizacji zajęć nastąpić powinno z chwilą powierzenia obowiązków kierowniczych i nie może być decyzją Rady odłożone w czasie” – uznał wojewoda dolnośląski. Przesunięcie w czasie obowiązywania obniżonego wymiaru zajęć (…) w odniesieniu do nauczycieli, którzy zastępują nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze, stawia tą grupę nauczycieli w gorszej sytuacji niż pozostałych, których dotyczy obniżony wymiar zajęć” – zauważa organ nadzoru.

Takie zróżnicowanie sytuacji dyrektorów oraz osób zastępujących nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze jest w ocenie organu nadzoru niezgodne z Konstytucją, gwarantującą, że art. wszyscy są równi wobec prawa.

„Rada, ustalając w myśl art. 42 ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela zasady udzielania obniżek, o których mowa w ust. 6, nie może dyskryminować nauczycieli tylko z tego powodu, że pełnią funkcję kierowniczą w zastępstwie. Ustawa nie przewiduje tego rodzaju rozróżnienia, a tym samym także prawodawca miejscowy nie może go wprowadzać” – podsumowuje wojewoda.

aba/

Opublikowano: 2018-10-10 11:15

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.