Co może zastępca. RIO: zastępca prezydenta nie może podpisywać zarządzeń w sprawie zmian w budżecie

Prezydent miasta nie może scedować na swojego zastępcę kompetencji do dokonywania zmian w budżecie - przypomina RIO w Szczecinie.

W odpowiedzi na pytanie prezydenta Szczecina w sprawie dopuszczalności podpisywania
zarządzeń w sprawie zmian w budżecie RIO podkreśliła, że to zadanie z mocy prawa zostało przypisane organowi wykonawczemu. Izba przywołała tu wyrok NSA z 14 listopada 2017 r., z którego wynika, że zastępca prezydenta nie ma umocowania do dokonywania zmian w budżecie. 

"Ustawodawca w ustawie o finansach publicznych nie przewidział możliwości scedowania swoich uprawnień jako organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie na inne osoby, w tym na swojego
zastępcę" - wskazała RIO w Szczecinie.

W wyjasnieniach Izba przypomniała także fragment słowniczka zawartego w art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że "ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego – rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta". Słowniczek nie
wymienia zaś ich zastępców - wskazała RIO.

Jakie zadania można przekazać zastępcy  

Izba przypomniała, że zgodnie z ustawą o samorzadzie gminnym prezydent może powierzyć zastępcy w swoim imieniu określone sprawy gminy związane z kierowaniem i organizacją urzędem, sprawami pracowniczymi, a nie sprawy dotyczące prezydenta jako organu wykonawczego gminy.

"Zatem powierzenie określonych spraw zastępcy prezydenta należy rozumieć w kontekście
uprawnień do kierowania urzędem, a nie w kontekście wypełniania funkcji organu wykonawczego" - stwierdziłła RIO.

W ocenie Izby uprawnienia do zastępowania prezydenta podczas jego nieobecności przez jego zastępcę
nie można także wywodzić z przepisu art. 28g ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi, że w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną z następujących okoliczności:
1) tymczasowym aresztowaniem
2) odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne,
3) odbywaniem kary aresztu,
4) niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni,
5) zawieszeniem w czynnościach służbowych,

- jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano
więcej niż jednego zastępcę – pierwszy zastępca.


mp/


Opublikowano: 2018-10-19 10:30

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.