Słabo z etyką. MEN: potrzebna jest zmiana przepisów o organizacji lekcji etyki

Potrzebna jest nowelizacja ustawy o systemie oświaty – odpowiada resort edukacji na pismo RPO w sprawie barier w dostępie do lekcji religii mniejszościowych i lekcji religii.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony sygnałami, że szkoły rzadko powiadamiają rodziców i uczniów o możliwości zorganizowania tych lekcji na ich życzenie. Uważa, że powinien to być obowiązek dyrektorów szkół.

„W nowelizacji powinno się też zapisać, że do pisemnego wniosku o zorganizowanie lekcji religii uprawnione są również kościoły i związki wyznaniowe” – wskazał Adam Bodnar.

Ponadto Rzecznik zwrócił uwagę na brak informacji statystycznych, z których jasno wynikałoby, jakie wyznania objęte są nauczaniem w ramach lekcji różnych religii i ilu uczniów z tego korzysta.

„Gromadzenie tych danych przez MEN jest konieczne, by móc ocenić, jaka jest rzeczywista dostępność lekcji religii mniejszościowych i etyki” – zaznacza RPO.

„Bariery w dostępie do lekcji religii mniejszościowych lub lekcji etyki czy też nierówne traktowanie uczniów nieuczęszczających na lekcje religii organizowane w szkole, mogą stanowić przejawy dyskryminacji ze względu na religię i światopogląd” - napisał w odpowiedzi wiceminister edukacji Maciej Kopeć.
Przypomniał, że podstawę organizacji nauki religii w przedszkolach i szkołach publicznych stanowią przepisy art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, w którym dodatkowo ustalono zasady organizacji nauki etyki.

„Przepisy te nie zawierają żadnych barier czy klauzul, świadczących o nierównym traktowaniu uczniów uczęszczających bądź nieuczęszczających na lekcje religii i/lub etyki” – zaznaczył Maciej Kopeć.
Podzielił on opinię Rzecznika, że niezbędna jest nowelizacja przepisów ustawowych i zapewnił, że podczas kolejnej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w projekcie przygotowywanym przez MEN, zostaną przedstawione propozycje zmian w tym zakresie.

„Dopiero w konsekwencji przyszłych zmian ustawowych możliwe będzie wydanie nowych przepisów wykonawczych, które uwzględniałyby przedstawione przez RPO propozycje zmian w organizacji nauczania religii” – wskazał wiceminister.

Odnosząc się do postulatu dotyczącego gromadzenia i przetwarzania w Systemie Informacji Oświatowej danych statystycznych o konfesji uczniów, Maciej Kopeć zapowiedział, że dla ostatecznego merytorycznego rozstrzygnięcia tej kwestii zwróci się o opinię do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wiceminister poprosił Rzecznika, aby każdy sygnał o możliwych nieprawidłowościach w organizacji nauki religii (zwłaszcza mniejszościowej) lub etyki w szkołach był przekazywany Ministerstwu lub organowi prowadzącemu szkołę, w celu wyeliminowania niepożądanych praktyk.

aba/

Opublikowano: 2018-11-08 13:32

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.