Wadliwe uchwały. Wymaganie od podatnika oświadczenia, że jest świadom odpowiedzialności - bezprawne

Rada gminy nie może zobowiązać podatnika, by w deklaracjach podatkowych oświadczał, że jest świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych - uznał WSA w Bydgoszczy unieważniając kilkanaście uchwał rad miast i gmin z terenu woj. kujawsko-pomorskiego.

W sumie 21 tożsamych przedmiotowo uchwał zaskarżyła do sądu Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Chodzi m.in. o uchwały Rad Miejskich: w Świeciu, Solcu Kujawskim, Sępólnie Krajeńskim, Kruszwicy oraz Rady Gmin: Bukowiec, Nowa Wieś Wielka czy Warlubie.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznał dotąd 19 takich skarg, przychylając się do argumentacji prokuratury.

Jedno z ostatnich orzeczeń dotyczy uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie. Ta regulacja z 2 grudnia 2015 r. określała obowiązujące na terenie gminy wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. W załączonych do uchwały formularzach dla podatników zawarto wzory oświadczeń o treści: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością".

W ocenie prokuratury, wprowadzając takie oświadczenie rada miejska dopuściła się "istotnego naruszenia przepisów" ustaw o: samorządzie gminnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, a także o podatku leśnym.

"Wprowadzenie do formularzy podatkowych zapisów zawierających oświadczenia podatnika o znajomości przepisów o odpowiedzialności karnoskarbowej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością odbyło się bowiem bez stosownego umocowania prawnego (tzw. upoważnienia ustawowego)" - argumentowała prokuratura.

Ocenę tą podzielił WSA w Bydgoszczy, który wyrokiem z 11 września 2018 roku (sygn. akt I SA/Bd 448/18) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej kwestionowane postanowienia załączników.

Sąd wskazał, że informacje zawarte w deklaracjach i informacjach podatkowych "mają służyć jedynie wymiarowi i uzyskaniu przez gminę podatków lokalnych, nie zaś ewentualnemu pociągnięciu podatników do odpowiedzialności karnej skarbowej".

W orzeczeniu podkreślono, że upoważnienie do uprzedzenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia musi wynikać z ustawy, na podstawie której prowadzone jest postępowanie, nie może go więc kreować akt rangi podstawowej, jakim jest uchwała rady gminy.

js/

Opublikowano: 2018-12-05 11:01

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.